Om olycksdatabasen Strada

Strada (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) är ett informationssystem för data om skador och olyckor inom vägtransportsystemet.

Vad är Strada?

Strada bygger på uppgifter från två källor, polis och sjukvård. 

  • Polisen rapporterar vägtrafikolyckor med personskada.
  • Akutsjukhus rapporterar uppgifter om personer som har sökt vård för en skada i vägtrafikmiljö.

Polisens rapportering är rikstäckande sedan 2003 och sjukvårdens rapportering är rikstäckande sedan 2016. På grund av covid-19 upphörde enstaka sjukhus att rapportera under 2020. 

Det finns en webbapplikation för att hämta rapporterade uppgifter, Strada uttagswebb. 

Bättre informationsunderlag från två källor

Genom Strada sammanförs uppgifter från två källor, polis och sjukvård. Det ger ett bättre informationsunderlag som bidrar till större kunskap om trafikskadade. Dels får vi information från polisen som har varit på plats vid olyckstillfället, dels får vi från sjukvården en bra bild av patienternas skador. Dessutom fångar sjukvården upp många av de oskyddade trafikanterna som polisen inte får kännedom om.

Bilden nedan illustrerar, ej skalenligt, det totala antalet personer som omkommer eller skadas i vägtrafikolyckor i Sverige. En del rapporteras av båda källorna, en del rapporteras av respektive källa och en del kommer inte till polisens eller akutsjukhusens kännedom (bortfall). Av polisens rapportering utgör en delmängd underlag till officiell statistik om vägtrafikolyckor.

Stradas bakgrund

I december 1996 gav regeringen tidigare myndigheten Vägverket i uppdrag att utveckla trafikskadestatistiken för att effektivisera det förebyggande trafiksäkerhetsarbetet. 

Data från Strada

Data i Strada är pseudonymiserade (kodade) personuppgifter vilket innebär att personnummer och registreringsnummer för de inblandade i vägtrafikolyckor har ersatts med en kod.

Åtkomst till Strada uttagswebb 

Strada innehåller känsliga personuppgifter. Hur uppgifterna används regleras av dataskyddsförordningen, offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) och lagen om Transportstyrelsens olycksdatabas (2021:319)

Enligt 15 § lagen om Transportstyrelsens olycksdatabas kan endast organisationerna Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polismyndigheten, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafikanalys, Trafikverket, kommunala myndigheter och länsstyrelser få direktåtkomst.

Universitet och högskolor som är myndigheter, eller som vid tillämpningen av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska jämställas med myndigheter, får direktåtkomst till personuppgifter i databasen om uppgifterna behövs för forskning inom trafiksäkerhetsområdet. För detta krävs ett godkännande från etikprövningsmyndigheten.

Läs mer om vad som gäller för forskning

Ansök om tillgång till direktåtkomst från Strada uttagswebb

Registerutdrag (personuppgiftsförfrågan)

Personuppgiftsförfrågan görs när en enskild person begär att få ut registerutdrag om sina uppgifter ur de olika registren som finns i myndigheten. För olycksdatabasen Strada görs kontrollen med hjälp av personnummer eller registreringsnummer som skickas med i förfrågan.

Begäran om tillgång till egna uppgifter enligt dataskyddsförordningen

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!