Sanktionsavgifter inom yrkestrafiken på väg

Inom yrkestrafikområdet används sanktionsavgifter istället för böter vid överträdelser av vissa regler. Sanktionsavgifter kan kombineras med krav på förskottsbetalning, vilket gör avgifterna till ett effektivt sätt att få även utlandsetablerade företag att följa reglerna.

Syftet med att använda sanktionsavgifter är att öka regelefterlevnaden och på så sätt uppnå en mer rättvis och effektiv konkurrens inom yrkestrafiken.

Sanktionsavgift för den som inte kan uppvisa nödvändiga dokument

Transportföretag som utför gods- och persontransporter yrkesmässigt ansvarar för att nödvändiga dokument, som uppfyller villkoren för den transport som utförs, finns i fordonet.

Den 15 juni 2022 genomfördes en sanktionsväxling som innebar att sanktionen för överträdelser av bestämmelser om att ha med och visa upp vissa dokument bytts ut från penningböter till sanktionsavgift.

Den nya sanktionsavgiften kan påföras det transportföretag som under en transport inte kan visa nödvändiga dokument:

 • Bestyrkt kopia av gemenskapstillstånd enligt godsförordningen
 • Förartillstånd enligt godsförordningen
 • Bestyrkt kopia av gemenskapstillstånd enligt bussförordningen
 • Kopia av linjetrafiktillstånd enligt bussförordningen
 • Kontrolldokument (färdblad för tillfällig trafik, för cabotagetrafik, original eller kopia av avtal om speciell linjetrafik) enligt bussförordningen
 • Kontrolldokument för avreglerad tillfällig trafik (färdblad) enligt Interbus-överenskommelsen
 • Bestyrkt kopia av tillstånd att bedriva tillfällig internationell busstrafik enligt Interbus-överenskommelsen
 • Tillstånd för icke-avreglerad tillfällig trafik enligt Interbus-överenskommelsen
 • CEMT-tillstånd
 • Bilaterala tillstånd
 • Specialtillstånd

Sanktionsavgiften för dessa överträdelser är 10 000 kronor.

Om avgiften inte betalas omedelbart och transportföretaget inte har sin hemvist i Sverige ska ett förskott beslutas vid vägkontrollen. Fordonets fortsatta färd kan även hindras.

Ändringar i förordningen om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Ändringar i yrkestrafikförordningen

Sanktionsavgift i stället för böter

Du som har yrkestrafiktillstånd eller taxitrafiktillstånd kan från och med den 1 januari 2023 bli påförd sanktionsavgift om 10 000 kronor av Transportstyrelsen om ändring av prövade personer för ett tillstånd inte anmäls till myndigheten.

Skyldigheten att anmäla ändring av prövade personer har tidigare varit straffbelagd men genom lagändring som träder i kraft 1 januari 2023 sker en så kallad sanktionsväxling vilket innebär att man istället för böter kan bli påförd en sanktionsavgift.

Sanktionsavgiften regleras i Yrkestrafikförordning (2012:237) och Taxitrafikförordning (2012:238).

Sanktionsavgifter, kör- och vilotider samt färdskrivare

Information på vår webbplats om sanktionsavgifter för överträdelser av reglerna om kör- och vilotider samt färdskrivare.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!