Fordon i yrkesmässig trafik

En tillståndshavare är skyldig att anmäla de fordon som ska användas i yrkesmässig trafik till Transportstyrelsen.

Anmälan

Ett fordon får användas i yrkesmässig trafik först när en fullständig fordonsanmälan har kommit in till Transportstyrelsen. Om anmälan avser ett fordon som är registrerat i utlandet får det användas först när Transportstyrelsen i vägtrafikregistret har registrerat att tillståndshavaren använder fordonet i yrkesmässig trafik.

En buss som anmäls ska vara lämplighetsbesiktad för den avsedda användningen.

Om trafiken utökas med fler fordon ska tillståndshavaren styrka sina ekonomiska resurser. Vid utökning av verksamheten prövar Transportstyrelsen tillståndshavarens lämplighet på nytt.

Avanmälan

Anmälda fordon, som inte längre ska användas i den yrkesmässiga trafiken, ska avanmälas.

Leasade fordon

En automatisk avanmälan av fordon i yrkesmässig trafik sker om du köper ett fordon du tidigare leasat. Du behöver anmäla fordonet i yrkesmässig trafik på nytt när ägarbytet är registrerat.

Utländska fordon

Svenska tillståndshavare som anmäler utländska fordon i yrkesmässig trafik ska visa att det finns särskilda skäl att använda det utländska fordonet i Sverige. Detta gäller även för fordon som är registrerade i Danmark, Finland eller Norge.

Från och med den 6 augusti 2023

Från och med den 6 augusti 2023 behöver särskilda skäl inte visas om tillståndshavaren:

 1. använder det utlandsregistrerade fordonet för godstransporter under en period av högst två på varandra följande månader under ett kalenderår, och
 2. antalet sådana utlandsregistrerade fordon
  1. inte är fler än ett, om tillståndshavarens fordonspark består av fler än ett men färre än fyra fordon, eller
  2. inte överstiger det antal som motsvarar 25% av tillståndshavarens svenskregistrerade fordon för godstransporter som är registrerade på tillståndshavaren (det antal som motsvarar 25% får avrundas uppåt till närmaste heltal).

Om det inte framgår av det utländska registreringsbeviset ska tillståndshavaren som anmäler fordonet även lämna in handlingar som visar att fordonet är försäkrat, har besiktats i rätt tid och inte är belagt med körförbud.

Om ett utlandsregistrerat fordon som anmälts i yrkesmässig trafik innehas med nyttjanderätt får det bara användas av den svenska tillståndshavaren om följande krav är uppfyllda:

 • Det är bara tillståndshavaren som använder fordonet.
 • Fordonet körs av anställda hos tillståndshavaren eller av tillståndshavaren själv om denne är en fysisk person.
 • Nyttjanderättsavtalet är inte förenat med något serviceavtal med samma företag som omfattar förar- eller följepersonal.

Dessutom ska följande handlingar medföras i fordonet:

 • Förarens anställningsavtal eller liknande handling med uppgift om att föraren har en pågående anställning hos tillståndshavaren, om den som kör fordonet inte är tillståndshavaren själv.
 • Nyttjanderättsavtalet, eller kopia/del av det, som innehåller uppgifter om fordonets registreringsnummer, fordonets ägare, vem som har nyttjanderätt och avtalets start- och slutdatum.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!