Parkeringsanmärkning

Här hittar du information om hur du betalar parkeringsanmärkningar och om vad du ska göra om du tycker att du felaktigt har fått en anmärkning eller förhöjd avgift (åläggandeavgift).

Transportstyrelsen sköter administrationen av de parkeringsanmärkningar (felparkeringsavgifter) som är utfärdade på kommunernas gator. Vi sköter däremot inte administrationen åt privata parkeringsbolag, som tar ut en kontrollavgift.

Transportstyrelsen:

  • bevakar att inbetalningar sker inom den föreskrivna tiden
  • skickar ut påminnelser
  • överlämnar obetalda ärenden till Kronofogden.

Information om parkeringsanmärkning

Det är den som är registrerad ägare till fordonet vid tillfället för felparkeringen som ansvarar för att avgiften betalas in.

Inbetalningen ska ha skett inom 8 dagar från utfärdandet av parkeringsanmärkningen.

Inbetalningen ska göras till: 

  • bankgiro 5051-6905.

Vid betalning måste du ange det OCR-/referensnummer som framgår på din parkeringsanmärkning.

I vår e-tjänst Fordonets skulder finns betalningsuppgifter för alla fordonsrelaterade skulder som kan finnas på ditt eller dina fordon.

Fordonets skulder

Observera att uppgifter om parkeringsanmärkningar är synliga i e-tjänsten först efter att den aktuella parkeringsanmärkningens förfallodatum passerats och vi skickat en betalningspåminnelse.

Vi kan bevilja anstånd med att betala en felparkeringsavgift i vissa fall. För att vi ska bevilja anstånd ska den betalningsansvarige för felparkeringsavgiften vara helt arbetslös eller långtidssjukskriven.

Ansökan ska vara skriftlig och du ska bifoga något av nedanstående intyg.

  • För dig som är arbetslös gäller intyg att du är inskriven som arbetssökande på arbetsförmedlingen.
  • För dig som är långtidssjukskriven gäller en kopia på läkarintyget där det framgår under vilken period du är sjukskriven.

Vårt beslut går inte att överklaga.

Ett användningsförbud inträder om fordonsägaren har mer än 5 000 kronor i obetalda felparkeringsavgifter (felparkeringsavgift eller åläggandeavgift eller både och) för fordonet och minst sex månader har gått sedan hela beloppet senast skulle ha betalats.

Om det registreras ett ägarbyte för fordonet före det att sex månader har gått sedan skulden skulle ha betalats, kommer inte något användningsförbud att inträda för fordonet.

Användningsförbudet gäller tills dess den totala skuld som har lett till förbudet har betalats. Det gäller även om det är en tidigare ägare som är betalningsskyldig. Om du använder fordonet ändå, har polisen rätt att ta fordonets registreringsskyltar. Läs mer om detta i lag (1976:206) om felparkeringsavgift.

Bestämmelserna om användningsförbud vid obetalda felparkeringsavgifter infördes den 1 januari 2021. I beloppet ingår därför endast felparkeringsavgifter för parkeringsanmärkningar som utfärdats den dagen och framåt.

Ett fordon kan också ha användningsförbud på grund av obetald fordonsskatt, trängselskatt eller infrastrukturavgifter. För att kontrollera om ett fordon som du äger har fordonsrelaterade skulder kan du använda vår e-tjänst Fordonets skulder.

Vill du veta om ett fordon har användningsförbud? Du kan kontrollera det i våra e-tjänster: 

Eller vänd dig till vår  servicetelefon eller kundtjänst för fordonsfrågor

Det är Polisen som hanterar rättelse och bestridande av parkeringsanmärkningar.

Om parkeringsanmärkningen innehåller uppenbara fel, till exempel om fordonsfabrikatet är fel, kan du ansöka om rättelse. För att ansöka om rättelse tar du med dig parkeringsanmärkningen till en polisstation. För att en rättelse ska kunna godkännas måste den göras inom ett par dagar efter att du har fått parkeringsanmärkningen.

Om du anser att parkeringsanmärkningen är felaktigt utfärdad, exempelvis att du har betalat parkeringsavgiften eller parkerat korrekt enligt platsens skyltning, kan du bestrida parkeringsanmärkningen genom Polisens e-tjänst eller genom att använda en blankett.

www.polisen.se/parkeringsanmarkning

Anser du att den förhöjda avgiften (åläggandeavgiften) är felaktig kan du bestrida den skriftligen via mejl eller post till Polismyndigheten i den region där parkeringsanmärkningen utfärdats.

Kontaktuppgifter till polisregionerna

Tänk på att felparkeringsavgiften och eventuellt förhöjd avgift ska betalas, även om du anser att den är felaktig. Du får tillbaka avgiften om din ansökan om bestridande eller din ansökan om rättelse godkänns.

Bestämmelser om felparkeringsavgifter finns bland annat i

Transportstyrelsen administrerar bara parkeringsanmärkningar som utfärdas på gatumark av respektive kommun eller Polisen. Betalningen ska då enligt parkeringsanmärkningen ske till bankgiro 5051-6905.

Felparkeringsavgifter, eller kontrollavgifter, som utfärdas på tomtmark administreras av markägaren eller av ett parkeringsbolag som övervakar felparkering på uppdrag av markägaren. Vi kan inte svara på frågor kring utfärdade kontrollavgifter. Du behöver i stället kontakta utfärdaren, som framgår på kontrollavgiften.

Om du bestrider en parkeringsanmärkning och får rätt, återbetalas pengarna som du betalat in. Om du har ett plusgiro, återbetalas pengarna dit. I övriga fall skickar vi utbetalningen via Swedbanks utbetalningssystem.

Swedbank har ett register över konton som anmälts från deras egna system, från andra banker, plusgiro, personkonton och privatgirokonton. Om det finns ett konto registrerat, förmedlas pengarna dit. I annat fall skickar vi en utbetalningsavi till dig. Den är gjord som en fullmakt för framtida kontoinsättningar. På avin uppger du till vilket konto som framtida utbetalningar ska göras.

Du kan själv anmäla ditt konto till Swedbank och lösa in en mottagen utbetalningsavi på www.swedbank.se/kontoregister.

Företräder du ett företag eller en organisation och vill få framtida återbetalningar insatta på ett plusgiro eller bankgiro? Kontakta vår kundtjänst för fordonsfrågor via vårt kontaktformulär.

Om ett bankkonto eller ett plus-/bankgiro registreras kommer vi använda det för framtida återbetalningar, även för andra skatter och avgifter som vi administrerar.

Gäller frågan betalning eller påminnelser av parkeringsanmärkningar? Kontakta vår kundtjänst för fordonsfrågor via kontaktformulär eller på telefon 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!