Ledanknuten lotsdispens

En form av dispens från lotsplikten, som Transportstyrelsens utfärdar, kallas ledanknuten lotsdispens.

I Sverige råder generell lotsplikt på så kallat inre vatten. Transportstyrelsen är den myndighet som skriver regler i detalj om var och för vilka fartyg lotsplikt gäller. Reglerna finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:88) om lotsning.

I föreskriften regleras möjligheten att få dispens från den lotsplikt som i vissa farleder eller farvatten gäller för befälhavaren på ett fartyg.

En ledanknuten lotsdispens kan ges till befälhavaren på ett fartyg eller till ett annat mönstrat befäl på fartyget. För att ett annat fartygsbefäl än befälhavaren ska få använda sin ledanknutna lotsdispens, måste även befälhavaren ha en ledanknuten dispens eller generell dispens för fartyget och farleden i fråga. För närmare bestämmelser om vem ombord som kan få en dispens hänvisas till 5 kap. 1 § i föreskriften.

Ansökan

Ansökan om en ny eller förnyelse/komplettering av en ledanknuten lotsdispens ska i första hand göras elektroniskt via Mina sidor för sjömän (sjömanswebben) alternativt via e-post till pec@transportstyrelsen.se.

I undantagsfall kan ansökan göras i pappersform, vilken då ska skickas till:

Transportstyrelsen
601 73 Norrköping.

För både den elektroniska ansökan och pappersansökan bör tillhandahållna formulär användas, se ansökningshandlingar för lotsdispenser under Relaterad information. 

Här hittar du blanketten som du behöver vid ansökan om en ny ledanknuten lotsdispens. Vissa av dessa blanketter ska också användas om du vill förnya eller komplettera en ledanknuten lotsdispens. Beroende på vad ansökan avser kan ytterligare underlag begäras. 

Var ute i god tid vid ansökan om förnyelse eller komplettering av en ledanknuten lotsdispens (minst 4 veckor). Ange på alla ansökningar lämplig kontaktadress, telefonnummer eller e-postadress.

Ny ledanknuten lotsdispens

Att ansöka om en ny ledanknuten lotsdispens är en process i flera steg. Innan du skickar in en ansökan till Transportstyrelsen ska du genomföra minst en informationsresa med lots i den aktuella farledens båda riktningar på det fartyg som ansökan gäller. Intyg om informationsresorna ska skickas till Transportstyrelsen tillsammans med ansökan och tillhörande dokumentation.

Om ansökan är komplett och om Transportstyrelsen har godkänt både fartyget och den sökande i en säkerhetsbedömning respektive behörighetskontroll, utfärdas ett så kallat examinationstillstånd. Tillståndet sänds till den sökande samt till Sjöfartsverkets lotsbeställningscentral i berört område. Den sökande får då beställa tid för att avlägga de olika proven. Tillståndet innehåller information om proven samt andra relevanta upplysningar.

Mer detaljerad information om tillvägagångssättet för att erhålla en ledanknuten lotsdispens och en beskrivning av kunskapskraven, hittar du i det här informationshäftet.

En ansökan om en ny ledanknuten lotsdispens ska innehålla nedanstående underlag. Markera att ansökningsformuläret avser en ny lotsdispens.

 1. Uppgifter om det fartyg eller de fartyg ansökan avser.
 2. En kopia av den sökandes nautiska behörighet och eventuell specialbehörighet
  som krävs för fartyget och befattningen om behörigheterna inte
  är utfärdade av Transportstyrelsen eller Sjöfartsverket.
 3. Intyg om den erfarenhet som den sökande vill åberopa, t.ex. simulatorträning
  och resor i den aktuella farleden då den sökande aktivt har deltagit i
  fartygets framförande.
 4. Intyg om genomförda informationsresor i farledens vardera riktning.
 5. Intyg om relevant erfarenhet av assistans av bogserfartyg om ansökan
  avser att lotsdispensen ska gälla även vid assistans av bogserfartyg.
 6. En kopia av antingen pass eller nationellt id-kort giltigt inom
  Schengenområdet ska bifogas av sökande, som är utländsk medborgare och
  saknar svenskt personnummer eller samordningsnummer.

Transportstyrelsen kan begära att aktuella rutinbeskrivningar om passage i farleden, inklusive bryggbemanning och eventuellt co-pilotsystem, ska bifogas en ansökan. Sådana rutinbeskrivningar kan exempelvis vara en del av fartygets dokumenterade säkerhetsorganisationssystem (SMS).

Förnyelse av ledanknuten lotsdispens

En ledanknuten lotsdispens gäller under 3 år efter utfärdandet. Ansökan om förnyelse kan göras under en period från 6 månader före till 6 månader efter sista giltighetsdagen. Om förnyad dispens inte har begärts och utfärdats skriftligt före lotsdispensens sista giltighetsdag, ska lots anlitas. Förnyelse av dispensen kan dock fortfarande ske.

En ansökan om förnyelse ska innehålla nedanstående underlag. Markera att ansökningsformuläret avser en förnyelse av dispens nr xx-xxx.

 1. Uppgifter om det eller de fartyg som ansökan avser. Om de fartygsuppgifter som lämnades tillsammans med den senaste ansökan om lotsdispens
  är oförändrade, behöver dessa uppgifter inte lämnas igen. Den
  sökande ska i så fall, i sin ansökan, hänvisa till de uppgifter som lämnades
  förra gången.
 2. En kopia av den sökandes nautiska behörighet och eventuell specialbehörighet
  som krävs för fartyget eller fartygen och befattningen om behörigheterna
  inte är utfärdade av Transportstyrelsen eller Sjöfartsverket.
 3. Intyg om de resor då den sökande har framfört fartyget i den aktuella
  farleden under den senaste tolvmånadersperioden. För ansökan som omfattar
  flera fartyg eller flera farleder ska den sökande bifoga intyg om resor för
  respektive fartyg och farled. För etablerad färjetrafik räcker uppgifter om
  den sökandes tjänstgöringsperioder för respektive fartyg.

Komplettering av ledanknuten lotsdispens

En ledanknuten lotsdispens kan kompletteras för att gälla ytterligare fartyg och i vissa fall för farleder i anslutning till den led för vilken dispensen ursprungligen utfärdades. En ledanknuten lotsdispens kan även kompletteras för att vara gällande vid assistans av bogserbåt.

En ansökan om komplettering ska innehålla nedanstående underlag. Markera att ansökningsformuläret avser en komplettering av dispens nr xx-xxx.

Komplettering med fartyg

Om ansökan avser komplettering med ett eller flera fartyg, så ska uppgifter om fartyget eller fartygen i fråga bifogas ansökan, se formuläret "Underlag för säkerhetsbedömning".

Transportstyrelsen kan kräva att den sökande genomgår:

 • en eller flera resor under ledning av befälhavare med ledanknuten lotsdispens,
 • en eller flera resor under ledning av lots, eller
 • delar av prövningen för ny ledanknuten lotsdispens enligt bilaga 2 TSFS 2017:88.

Komplettering med farledsavsnitt

För att medge komplettering med kortare farledsavsnitt i nära anslutning till en farled som den sökande redan tidigare har medgetts ledanknuten lotsdispens för, kan Transportstyrelsen ålägga den sökande att genomgå resor under ledning av förordnad lots i farledsavsnittet alternativt hela eller delar av prövningen för ny ledanknuten lotsdispens enligt bilaga 2 TSFS 2017:88.

Ett längre farledsavsnitt betraktas som en ny farled och handläggs som en ny ansökan om ledanknuten lotsdispens om inte Transportstyrelsen beslutar annat.

Komplettering med assistans av bogserbåt

För att medge komplettering med assistans av bogserfartyg ska den sökande genomföra ett godkänt praktiskt prov med bogserfartyg enligt moment C8 i bilaga 2 TSFS 2017:88 om inte Transportstyrelsen beslutar annat. För komplettering med assistans av bogserfartyg kan även teoretiska frågor kring bogserfartygsassistans ingå i provförfarandet.

Examinationstillstånd

En förutsättning för att bli godkänd för prövning är att både fartyget och den sökande godkänns i en säkerhetsbedömning respektive behörighetskontroll. Om så är fallet utfärdas ett så kallat examinationstillstånd. Ett sådant tillståndet sänds till den sökande samt till Sjöfartsverkets lotsbeställningscentral i berört område. Den sökande får då beställa tid för att avlägga de olika proven. Tillståndet innehåller information om prövningen samt andra relevanta upplysningar.

Avgifter

Observera att de avgifter Transportstyrelsen tar ut för nya och förnyade ledanknutna lotsdispenser, och för kompletteringar av befintliga sådana, avser handläggningen av ansökan. Detta innebär att avgiften ska betalas oavsett beslut (beviljande eller avslag). Dessutom tas avgifter ut för eventuella omprov och extraprov.

Det är också viktigt att känna till att de avgifter som Sjöfartsverket tar ut för lotsningar som genomförs i samband med informationsresor och prov för lotsdispens inte omfattas av Transportstyrelsens avgifter för lotsdispens.

Läs mer om avgifter för ny lotsdispens, förnyelse av lotsdispens och komplettering av lotsdispens.

Kontakt

E-post: pec@transportstyrelsen.se

Telefon:

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
Sjötrafiksektionen
601 73 Norrköping

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!