Transportmarknaden i siffror 2017

Transportmarknaden i siffror är en del av Transportstyrelsens marknadsövervakning på väg- och järnvägsområdet.

Transportmarknaden i siffror 2017

Rapporten ger en översiktlig bild av utvecklingen på marknaderna för person- och godstransporter på väg och järnväg.

I rapporten presenteras statistik över utvecklingen för bland annat utbud, nyttjande och kvalitetsaspekter inom de olika marknaderna. Viktiga händelser under året och sentida författningsändringar sammanfattas också.

Slutligen redovisas uppgifter om den ekonomiska situationen för företagen som är verksamma på marknaderna.

Rapporten är uppdelad i två delar, en avseende persontrafik och en avseende godstrafik. I årets version riktas ett särskilt fokus mot den ekonomiska situationen bland järnvägsföretag.

I en tidigare publicerad version förekom en felaktig siffra rörande åkerinäringens
omsättning. Denna har korrigerats.

Utgiven 2018-03-06