Prissättning och prisinformation vid taxiresor – uppföljande undersökning 2015

Prissättning och prisinformation vid taxiresor – uppföljande undersökning 2015

Vid omregleringen av taximarknaden år 1990 upphörde behovsprövningen och ersattes till vissa delar av en utökad lämplighetsprövning av utövarna. Samtidigt upphörde även den av samhället fastställda maximitaxan. Frågan om prissättning har därefter diskuteras i en mängd olika sammanhang, bland annat i Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdraget Översyn av taxiresor m.m.

Efter redovisningen av uppdraget genomfördes en kundundersökning om taxiresor i de tre storstadsregionerna om bland annat prissättning vid taxiresor. För att få en bättre bild av nuvarande prissättning och taxikunders uppfattning av taxipriser genomfördes på uppdrag av Transportstyrelsen, två marknadsundersökningar under våren 2013 och en uppföljande mätning sommaren 2014.

Utgiven 2015-11-12