Uppdrag att redovisa fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg - Delredovisning av regeringsuppdrag (kapitel 3 - Godstransportmarknaden på väg)

Uppdrag att redovisa fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg - Delredovisning av regeringsuppdrag (kapitel 3 - Godstransportmarknaden på väg)

Rapporten redogör för de delar av regeringsuppdraget som rör konkurrensvillkor och cabotage samt beställaransvar. I huvudsak föreslår Transportstyrelsen en bestämmelse som förtydligar hur kontrollen av cabotagetransporter ska gå till, samt bestämmelser om sanktionsavgift för olaga cabotage. När det gäller beställaransvaret föreslås vissa informationsinsatser.

Utgiven 2014-02-28