Etablering av verksamhet på den svenska marknaden för järnvägstransporter

Etablering av verksamhet på den svenska marknaden för järnvägstransporter

Rapporten beskriver översiktligt de förutsättningar som nya järnvägsföretag möter inför ett marknadstillträde på den kommersiella marknaden för person- och godstransporter på järnväg. Det tar åtminstone två år innan ett nytt företag är på spåret. När väl företaget har en affärsplan, planerat för vilka fordon som ska användas och säkrat personal, ska tillstånd ansökas och sedan kapacitet och tjänster säkras. Marknadstillträdet kännetecknas även av stora bundna kostnader och osäkerheter om förväntade intäkter.

Utgiven 2013-11-07