Tillstånd att flyga i restriktionsområde

Här finns information för dig som söker tillstånd att flyga i ett restriktionsområde som innebär förbud eller inskränkning av luftfart.

Transportstyrelsen kan besluta om inskränkningar eller förbud mot luftfart så kallade restriktionsområden (R-områden). Detta kan ske av militära skäl, av hänsyn till allmän ordning och säkerhet eller med anledning av natur- eller miljövård. Det är förbjudet att flyga i ett restriktionsområde utan tillstånd från den behöriga myndigheten samt den ATS-enhet som framgår av kolumn 4 i förteckningen över restriktionsområden i AIP.ENR.5.1.

Viktigt att läsa innan du ansöker

Vid prövning av ärenden som rör ansökningar om flygtillstånd i restriktionsområden bedömer Transportstyrelsen i första hand om flygningen är av vikt för samhällsnyttan eller av samhällsviktigt karaktär. Grunder för prövning och bedömning återfinns i Luftfartslagen (2010:500), Luftfartsförordningen (2010:770) och förordningen (2005:801) om restriktioner för luftfart inom vissa områden, där Transportstyrelsen kan besluta om undantag om det finns särskilda skäl.

Om Transportstyrelsen initialt bedömer att flygningen utgör en samhällsnytta remitteras ärendet med flera olika instanser inom restriktionsområdet för synpunkter innan beslut. Tillstånd ges restriktivt, idag utfärdar Transportstyrelsen flygtillstånd främst till verksamheter som bedriver exempelvis

 • inspektionsarbete
 • inventeringsarbete
 • anläggningsarbete
 • trafikövervakning
 • inspektion av kritisk infrastruktur som kraftledningar, vägnät, hamn och järnväg i planerings-, informations- och säkerhetssyfte.

Tillstånd ges inte till privatpersoner för nöjesflygningar eller för flygningar som kan anses utgöra kommersiella skäl (ex. i syfte att sälja filmat material vidare). Därför är det viktigt att vid ansökan bifoga en uppdragsbeskrivning eller ett samarbetsavtal som styrker syftet till flygningen.

Flygning över nationalparker

För flygning inom restriktionsområden som är upprättat över en nationalpark eller Natura-2000 områden, så krävs även en separat ansökan till Länsstyrelsen om undantagstillstånd för start och landning inom området om det regleras av en nationalparksföreskrift. Exempel på sådana områden är ESR47 Sarek, ESR53 Stora Sjöfallet, ESR57 Padjalanta, ESR61 Sånfjället och ESR115 Fulufjället.

För mer information kring regler för nationalparker, läs mer på Länsstyrelsens webbplats.

Flygning med drönare i restriktionsområden

Sedan år 2021 gäller nya regler för drönare i hela EU genom EU-kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/947 om gemensamma regler för obemannat luftfartyg. Det innebär att man idag i Sverige kan flyga drönare inom den öppna kategorin (250g-25kg) om man har tagit drönarkort och registrerat sig som operatör. Det krävs dock fortfarande tillstånd för att få flyga i restriktionsområden.

Under en övergångsperiod på tre år är användningen av drönare som inte är märkta med C-klassning begränsad.

Läs mer om Övergångsregler för drönare, 1 januari 2021–31 december 2023.

För exempelvis ESR113 Stockholm, men också andra restriktionsområden som omger tätbebyggda områden, finns dock en begränsning, eftersom det sällan är möjligt inom restriktionsområdets geografiska utsträckning att hålla sig inom de övergångsregler som gäller för den öppna kategorin, det vill säga att man inte flyger över människor eller närmre än 50-150m från byggnader i sidled (A2/A3 behörighet). Av den anledningen är det viktigt att man i en ansökan om tillstånd för att få flyga i restriktionsområdet, beskriver ert syfte och mål med flygningen, redovisar planerat flygområde eller flygsträcka samt hur man uppfyller kraven i regelverket.

Avgift från och med 1 januari 2022

Från och med den 1 januari 2022 tas en avgift för ansökningar om flygtillstånd i restriktionsområden ut. Avgiften är för närvarande en timtaxa om 1 400 kr som debiteras per påbörjad 30-minutersperiod. Exempel: Ett ärende som tar 1 timma och 40 minuter debiteras som 2 timmar. Ett ärende som tar 2 timmar och 15 minuter debiteras som 2,5 timmar.    

Ansök om tillstånd att flyga i restriktionsområde

Ansökan om tillstånd att flyga i R-område ska innehålla följande uppgifter:

 1. Namn eller företagsnamn, organisationsnummer, fullständig adress, telefonnummer och e-postadress.

 2. Faktureringsadress och uppgifter om ansvarig person för verksamheten.

 3. Operatörsuppgifter
  • För UAS: Fjärrpilotens namn och UAS-operatörens namn samt kontaktuppgifter till fjärrpilot och operatör.
   • Fjärrpilotens drönarkort skall inkluderas där namn, referensnummer och behörigheter tydligt framgår.
  • För helikopter eller flygplan: Operatör/företagsnamn
 4. Finns det något operativt tillstånd utfärdat hos Transportstyrelsen?

 5. Vilken typ av luftfartyg som avses användas. För UAS ska odell, vikt och eventuell klassning skall tydligt framgå. Inkludera även en bild på luftfartyget. För helikopter anges enbart modell och nationalitets- och registreringsbeteckning. 

 6. En detaljerad beskrivning av den tänkta verksamheten/flygningen med bakgrund, mål och syfte.

 7. En orderbekräftelse från den aktör som beställt flygningen ska inkluderas. Denna ska styrka det syfte och mål som anges i ansökan under punkt 6. Orderbekräftelsen får inte innehålla känsliga personuppgifter eller prisuppgifter.

 8. Är flygområdet att betrakta som tätbebyggt område krävs även en beskrivning över hur man som fjärrpilot säkerställer att man uppfyller de regler och villkor för den kategori man flyger i med avseende på överflygning av människor, folkmassor och avstånd till bebyggelse.

 9. Vilken tidsperiod som avses. Ett tillstånd bör inte vara längre än en till fem dagar och begränsat i tid under dagen (exempelvis 220816 kl. 08:00 - 13:00).

 10.  Vilken höjd som flygningen planerar att genomföras på angett i fot eller meter över marken (GND).

 11. En redogörelse för om eventuell samverkan med annan myndighet skett innan denna ansökan.

 12. En kartbild över flygområdet. Kartbilden anges i lämplig skala och området definieras med koordinater enligt formatet WGS84 (grader:minuter:sekunder eller i decimalform), där minuter och sekunder antar värden mellan 00-59. Exempel på en godkänd koordinat är 570642N 0140956E. För att undvika kompletteringar i ansökan är det viktigt att koordinaterna anges på korrekt sätt.

 • UAS-/fjärrpiloter ska använda drönarkartan (LFV Drönarkartan (RPAS, UAS, UAV)) och koordinatverktyget för att plotta det område som ansökan gäller och kontrollera vad som gäller för just det restriktionsområde som området ligger i.

  Exempelbild:


  Högupplöst version av bilden

  Koordinater:
  592000N0180412E
  591947N0180413E
  591947N0180426E
  592000N0180422E

Handläggningstiden uppskattas vanligen till fem veckor. Därför måste komplett ansökan i god tid skickas in till Transportstyrelsen innan planerad flygning inom ett restriktionsområde. 

Ansökan skickas som en Word-fil eller PDF-fil via e-post till luftfart@transportstyrelsen.se.

Kontakt

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
601 73 Norrköping
Telefon: 0771-503 503
E-post: asm@transportstyrelsen.se 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!