EU-förordning (EU) nr 376/2014 om händelser i civil luftfart

Från den 15 november 2015 gäller Europaparlamentets och rådets förordning nr 376/2014 om rapportering, analys och uppföljning av händelser inom civil luftfart. På den här sidan hittar du information om förordningen och svar på vanliga frågor.

Gemensamma krav inom EU på rapportering av händelser inom den civila luftfarten har funnits sedan ett EU-direktiv antogs 2003, vilket implementerades i Sverige 2007. Det finns idag behov av att öka kvaliteten i det underlag som kommer in och i hanteringen av underlaget. Dessutom ska underlaget användas i större omfattning för analyser och uppföljningar av flygsäkerheten. Därför har Europaparlamentets och rådets förordning nr 376/2014 om rapportering, analys och uppföljning av händelser inom civil luftfart, arbetats fram och beslutats inom EU.

Av förordningen framgår bland annat vilka händelser som är obligatoriska att rapportera och vilken information om varje händelse som är obligatorisk. Förordningen ställer krav på rapportörer (olika kategorier av personal som arbetar inom luftfarten) och organisationer (flygbolag, flygplatser, flygtrafiktjänst, tillverkare och så vidare) samt på de nationella myndigheterna inom EU. Stor vikt läggs vid hur analys och uppföljning ska ske, såväl inom organisationer som inom de nationella myndigheterna och på EU-nivå. Ett nytt krav i förordningen är att organisationer ska lagra informationen från händelserapporterna i databaser som ska underlätta utbytet av information mellan organisationer och myndigheter. Skyddet för den enskilde rapportören och personer som omnämns i rapporterna stärks också för att ytterligare uppmuntra till rapportering.

Europaparlamentets och rådets förordning nr 376/2014 om rapportering, analys och uppföljning av händelser inom civil luftfart.

En tillhörande genomförandeförordning som fastställer en klassificering över händelser inom civil luftfart som obligatoriskt ska rapporteras har också publicerats:

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1018 om fastställande av en förteckning som klassificerar händelser inom civil luftfart som obligatoriskt måste rapporteras.

Det går även att rapportera händelser frivilligt. Med frivillig rapportering avses rapportering av händelser som inte är obligatoriska att rapportera enligt artikel 4.1, eller som rapporteras av personer som inte omfattas av rapporteringskrav enligt artikel 4.6.

Teknisk information av inrapportering enligt EU 376/2014

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!