Ansök om operativ auktorisation enligt SORA – en metodik för riskanalys

För tillstånd i den specifika kategorin, som inte omfattas av en PDRA eller LUC, krävs det att en fullständig riskanalys görs för den tänkta verksamheten. Denna riskanalys kan göras genom en metodik som kallas SORA (Specific Operation Risk Assessment).

Så här går arbetet med riskanalysen till

Det finns en fullständig beskrivning över hur en riskanalys enligt SORA-metodiken ska utföras i regelverket AMC1 Art. 11, samt i ändring av AMC1 Art. 11 (december 2020). Det som främst avgör de slutliga villkoren för ett operativt tillstånd är vilka data du som ansöker anger i riskanalysen. Data består bland annat av följande huvudkomponenter:

  • Verksamhetsbeskrivning – vad för typ av flygningar är det som avses och hur är det tänkt att de ska gå till?
  • Flygområde – över vilket slags område är flygningarna tänkta att ske?
  • Luftrum – inom vilket typ av luftrum är flygningarna tänkta att ske?
  • Operativa begränsningar – inom vilka ramar är flygningarna tänkta att ske?
  • Drönare – vilket eller vilka sorters drönarsystem är tänkta att användas ?
  • Organisation – vilken kompetens har till exempel fjärrpiloten?

Med de data som anges som grund i riskanalysen får verksamheten sedan en riskklass.

Denna riskklass kan sedan eventuellt sänkas genom riskreducerande åtgärder. En sådan åtgärd kan vara att använda en fallskärm till drönaren.

Genom att göra korrigeringar i data och tillämpa riskreducerande åtgärder går det att variera den slutliga riskklassen så att den hamnar på en nivå som passar för en viss organisation och verksamhet eller som är möjlig inom den specifika kategorin. Riskklasserna kallas SAIL (Specific assurance and integrity level) och finns mellan I och VI. Om riskklassen är V eller högre, krävs det ett begränsat typcertifikat utfärdat av luftfartsorganisationen EASA. Om riskklassen överstiger VI, krävs det att ansökan görs för den certifierade kategorin.

Utifrån en viss riskklass (SAIL) framkommer det sedan vilka särskilda krav som ska vara uppfyllda för den verksamhet som ansökan avser. Dessa krav kallas OSO (Operational safety objectives). De omfattar krav inom områden som flygvillkor, operativa begränsningar, kompetenskrav på fjärrpiloter och annan personal, tekniska krav på drönarsystemet samt krav inom säkerhetsskydd och datasäkerhet.

Så här ansöker du om operativt tillstånd enligt SORA

Vid flygningar enligt en SORA ska utbildningen av fjärrpiloter genomföras hos en enhet som har utsetts eller erkänts av den behöriga myndigheten. I Sverige är Transportstyrelsen den behöriga myndigheten.

Mer information om kompetenskrav för fjärrpiloter i den specifika kategorin

När din ansökan blivit godkänd och du har fått en operativ auktorisation enligt SORA, gäller den för flygning enligt villkoren i tillståndet och för en bestämd tidsperiod. Så länge du håller dig inom villkoren för tillståndet behöver du alltså inte ansöka om nytt tillstånd för varje enskild flygning.

Kom ihåg att du måste registrera dig, eller din organisation, som operatör innan du kan ansöka om en operativ auktorisation enligt SORA.

Mer information om registrering av operatör

Den genomförda riskanalysen ska bifogas vid en ansökan, liksom en förteckning över de OSO:s som är tillämpliga. Hur dessa OSO:s uppfylls ska redovisas i någon lämplig dokumentation. Du som ansöker ska alltså beskriva hur kraven uppfylls i just den aktuella organisationen. Det kan innefatta procedurer och checklistor för förberedelser, flygning, efterarbete, underhåll, träning, utbildning och ansvarsområden etc. Detta kan du dokumentera i till exempel

Vid ansökan ska du skicka in ovanstående dokumentation tillsammans med nedstående ansökningsblankett. Blanketten kan du fylla i på webben, men det behöver skrivas ut för att skrivas under.

Blankett - Ansökan om operativt tillstånd för obemannade luftfartyg

Det kan sedan fotas eller skannas och mejlas tillsammans med övrig dokumentation till luftfart@transportstyrelsen.se. Skriv "Ansökan om SORA" i ämnesfältet.

Det går även bra att skicka allt eller delar av ansökan via post till

Transportstyrelsen
601 73 Norrköping

I fall ansökningshandlingarna innehåller känsliga personuppgifter, personnummer eller uppgifter som omfattas av sekretess bör de inte skickas per mejl till Transportstyrelsen.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!