Typcertifikat, ändringar, tillägg och reparationer

För vissa typer av luftfartyg ansöker man hos Transportstyrelsen om typcertifikat, ändringar av typcertifikat (modifieringar), tillägg till typcertifikat eller om reparationsgodkännande. 

Informationen på den här sidan gäller för följande luftfartyg:

 • luftfartyg för militär verksamhet, tullverksamhet, polisiär verksamhet, flygräddning, brandbekämpning, gränskontroll, kustbevakning och vissa liknande verksamheter eller tjänster som inte hanteras av någon annan myndighet (till exempel EASA eller FLYGI)
 • historiska och före detta militära bemannade luftfartyg (inklusive kopior av dessa)
 • bemannade luftfartyg som är speciellt konstruerade eller ombyggda för forskningsändamål eller experimentella eller vetenskapliga ändamål och sannolikt framställs i mycket begränsat antal
 • bemannade ballonger och luftskepp för max två personer, som är konstruerade för en volym på högst 1200 m3 (varmluft) och 400 m3 (annan lyftgas).

Så här ansöker du

Ansökan om typcertifikat (TC), tillägg till typcertifikat (TTT), ändringar av TC och TTT, samt reparationsgodkännande kan göras på följande formulär:

Ansökan om godkännande av TC-ändringar-TTT-rep

Till ansökan bör det bifogas en korsreferenslista ("compliance checklist") med tillämpliga krav i TSFS 2020:85 samt i tillämpliga certifieringsspecifikationer, med hänvisning till den dokumentation där uppfyllnaden av dessa krav redovisas.

Under respektive rubrik nedan finns ytterligare information om hur ansökan går till och vad som behöver bifogas.

Ansökan kan mejlas till luftfart@transportstyrelsen.se eller skickas via post till Transportstyrelsen, 601 73 Norrköping. Ifall ansökningshandlingarna innehåller känsliga personuppgifter, personnummer eller uppgifter som omfattas av sekretess bör de inte skickas per mejl till Transportstyrelsen.

Kontakta oss

Ta gärna kontakt med Transportstyrelsen om du har frågor kring certifiering.

Transportstyrelsen
601 73 Norrköping
Telefon: 0771-503 503
E-post: luftfart@transportstyrelsen.se

Ansökan om typcertifikat och begränsat typcertifikat

Nykonstruktion av luftfartyg ska typgodkännas av Transportstyrelsen och får efter godkännandet ett typcertifikat eller begränsat typcertifikat. I den följande informationen syftar typcertifikat på både typcertifikat och begränsade typcertifikat.

Vid ansökan om typcertifikat krävs det en godkänd konstruktionsorganisation med korrekt behörighet, eller något annat motsvarande godkännande enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:85) om certifiering av vissa luftfartyg och av konstruktions- och tillverkningsorganisationer. Läs mer om vilka krav som gäller för godkännande av konstruktionsorganisation.

Innan en ansökan om typcertifiering skickas in rekommenderar vi att kontakt tas med oss på Transportstyrelsen för att boka in ett möte. På mötet ges tillfälle att presentera ärendets syfte, mål och genomförande samt föra en diskussion om processen framåt.

Förutom ansökningsformuläret och korsreferenslistan ska ansökan innehålla

 • dokumentation med förslag på tillämplig typcertifieringsgrund (inklusive förteckning över tillämpliga paragrafer), tillämplig certifieringsgrund för uppgifter om driftslämplighet (OSD, Operational Suitability Data) och de tillämpliga miljöskyddskraven
 • certifieringsprogram som beskriver vilka metoder som ska användas för att visa att luftfartyget stämmer överens med och uppfyller typcertifieringsgrunden
 • dokumentation med preliminära grundläggande uppgifter om luftfartyget med bland annat en ritning i tre vyer samt föreslagna operativa egenskaper och begränsningar.

Ansökan om ändring av typcertifikat

I den följande informationen syftar typcertifikat på både typcertifikat och begränsade typcertifikat. Om en modifiering görs på luftfartyget, definieras detta som en ändring av typcertifikatet. Beroende på omfattningen av ändringen klassas den som antingen "mindre" eller "större".

Endast innehavaren av typcertifikatet får ansöka om godkännande av en större ändring i typcertifikatet. Om någon annan än innehavaren av typcertifikatet vill ansöka om en större ändring, ska detta göras som ett tillägg till typcertifikatet (TTT).

Någon ansökan behöver inte göras för så kallade standardändringar enligt punkt 90B i bilagan till TSFS 2020:85.

Om ansökan rör en större ändring, rekommenderar vi att kontakt tas med oss på Transportstyrelsen innan ansökan skickas in för att boka ett möte. På mötet ges tillfälle att presentera ärendets syfte, mål och genomförande samt föra en diskussion om processen framåt.

Förutom ansökningsformuläret och korsreferenslistan ska ansökan innehålla

 • dokumentation med redovisning av motiv för klassificering som "mindre" eller "större" ändring enligt punkt 91 i bilagan till TSFS 2020:85. Detta behöver inte redovisas om denna klassificering ingår som en rättighet i villkoren för godkännandet som konstruktionsorganisation.
 • dokumentation med beskrivning av ändringen, där det definieras vilka delar av typkonstruktionen och de godkända handböckerna som påverkas av ändringen
 • dokumentation med hänvisning till vilka certifieringsspecifikationer och miljöskyddskrav som är tillämpliga samt vilka metoder som ska användas för att visa att det modifierade luftfartyget uppfyller dessa
 • dokumentation om de nödvändiga ändringarna av uppgifterna om driftslämplighet (OSD, Operational Suitability Data), om ändringen påverkar detta.

Ansökan om nytt eller ändrat tillägg till typcertifikat (TTT)

I den följande informationen syftar typcertifikat på både typcertifikat och begränsade typcertifikat. Ett så kallat TTT är den svenska motsvarigheten till engelskans STC, Supplemental type certificate.

Ansökan om ett nytt TTT ska göras vid en större ändring av ett typcertifikat när detta görs av någon annan än innehavaren av typcertifikatet. Det går även att ansöka om en mindre eller större ändring av ett TTT.

Vid ansökan om ett nytt TTT eller en större ändring av ett TTT krävs det en godkänd konstruktionsorganisation med korrekt behörighet, eller något annat motsvarande godkännande enligt TSFS 2020:85. Läs mer om vilka krav som gäller för godkännande av konstruktionsorganisation.

Innan en ansökan om ett nytt eller en större ändring av ett TTT skickas in, rekommenderar vi att kontakt tas med oss Transportstyrelsen för att boka ett möte. På mötet ges tillfälle att presentera ärendets syfte, mål och genomförande samt föra en diskussion om processen framåt.

Förutom ansökningsformuläret ska ansökan innehålla

 • dokumentation med redovisning av motiv för klassificering som "mindre" eller "större" ändring enligt punkt 91 i bilagan till TSFS 2020:85. Detta behöver inte redovisas om denna klassificering ingår som en rättighet i villkoren för godkännandet som konstruktionsorganisation, eller vid ansökan om ett nytt TTT.
 • dokumentation med beskrivning av ändringen, där det definieras vilka delar av typkonstruktionen och de godkända handböckerna som påverkas av ändringen
 • dokumentation med hänvisning till vilka certifieringsspecifikationer och miljöskyddskrav som är tillämpliga samt vilka metoder som ska användas för att visa att det modifierade luftfartyget uppfyller dessa
 • dokumentation om de nödvändiga ändringarna av uppgifterna om driftslämplighet (OSD, Operational Suitability Data), om ändringen påverkar detta.

Ansökan om reparationsgodkännande

I den följande informationen syftar typcertifikat på både typcertifikat och begränsade typcertifikat. I det här avsnittet definieras en "reparation" av ett luftfartyg som avlägsnande av skada och/eller återställande till ett luftvärdigt tillstånd. Avlägsnande av skada genom ersättning av delar utan krav på konstruktionsverksamhet anses som en underhållsuppgift och kräver inte något godkännande i enlighet med det här avsnittet.

Beroende på omfattningen av en reparation klassas den som antingen "mindre" eller "större". För ansökan om godkännande av en större reparation krävs en godkänd konstruktionsorganisation med korrekt behörighet, eller något annat motsvarande godkännande enligt TSFS 2020:85. Läs mer om vilka krav som gäller för godkännande av konstruktionsorganisation.

Någon ansökan behöver inte göras för så kallade standardreparationer enligt punkt 431B i bilagan till TSFS 2020:85.

Förutom ansökningsformuläret och korsreferenslistan ska ansökan innehålla

 • dokumentation som visar att luftfartyget efter reparationen uppfyller den typcertifieringsgrund och de miljöskyddskrav som är tillämpliga
 • en försäkran om att kraven i den tillämpliga typcertifieringsgrunden och de tillämpliga miljöskyddskraven uppfylls
 • dokumentation om de eventuella ändringar i instruktionerna för fortsatt luftvärdighet som har föranletts av reparationsunderlaget.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!