Trafiktillstånd

Här hittar du information om hur du söker olika typer av trafiktillstånd för passagerar- och godstrafik. Den som har ett drifttillstånd som är utfärdat i Sverige behöver dock inte något trafiktillstånd för att få utföra inrikes lufttransporter.

  1. Charterflygningar, icke regelbunden luftfart
  2. Linjefart, regelbunden luftfart
  3. Överflygning av svenskt territorium förutom för linjefart om rättigheten följer av en bilateral eller multilateral överenskommelse, eller för annan luftfart än linjefart för utländskt luftfartyg om rättigheten följer av Chicagokonventionen från den 7 december 1944 om internationell civil luftfart
  4. Specialiserad flygverksamhet som ska bedrivas i Sverige av lufttrafikföretag eller luftfartygsoperatör från tredjeland
  5. Taxiflyg som avses bedrivas av tredjelandsoperatör inrikes i Sverige

Föreskrifter om trafiktillstånd

Transportstyrelsen har tagit fram föreskrifter om trafiktillstånd och utövande av trafikrättigheter, Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2017:70) om trafiktillstånd och utövande av trafikrättigheter 

En av anledningarna till uppdateringen av föreskrifterna handlar om att införliva bestämmelserna i Kommissionens förordning (EU) nr 452/2014 av den 29 april 2014. Enligt förordningen ska samtliga tredjelandsbolag som ansöker om trafiktillstånd inneha ett säkerhetsgodkännande hos EASA, en så kallad TCO-auktorisation där TCO står för Third Country Operator.

Utöver detta har vi valt att slå samman de tidigare två föreskrifterna, som till stor del har samma innehåll, till en enda föreskrift. Vi har också strävat mot att generellt försöka göra föreskrifterna tydligare. I övrigt innebär de nya föreskrifterna inga stora förändringar jämfört med de tidigare.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!