Vid ansökan om drifttillstånd i enlighet med (EU) nr 965/2012, AOC (Air Operator Certificate)  ska följande dokumentation skickas in:

Om aktuellt:

Följande Compliance checklists ska fyllas i på detaljnivå var i den insända dokumentationen eller i det operativa manualverket respektive regelpunkt återfinns. Det räcker inte med att ange "OM-A kapitel 8"; hänvisningen ska vara på kapitelpunktnivå, exempelvis OM-A 8.1.3.5". Detta för att påskynda granskning och minska kostnaden för operatören. Du hittar dem på sidan "Ansökningar och checklistor".

 • Del-ORO, Organisation Requirements for Air Operations
 • Del-CAT, Commercial Air Transport Operations

Här finns också detaljerade checklistor för vad som ska finnas när det gäller tjänstgörings- och vilotider:

 • EASA-FTL CCL Non-FRM
 • EASA-FTL CCL FRM
 • Flygarbetstidsregler Subpart Q (länk till sida med information och checklistor)

Om du avser bedriva grundläggande säkerhetsutbildning för kabinbesättningsmedlemmar och utfärdande av Attestations är det ett särskilt förfarande med separat ansökan, läs mer under "Utbildningsorganisation för kabinbesättning (CCTO)".
Denna checklista omhändertar relevanta punkter för detta:

 • AMC3 ORO.MLR.100 Denna checklista visar strukturen på de operativa manualdelarna (OM-A, OM-B, OM-C, OM-D) och respektive rubrik visar vad som ska ingå.
 • Ett statement på att all insänd dokumentation har granskats av operatören och befunnits överensstämma med applicerbara regelverk. (Ref. ORO.AOC.100(b)(7))
 • Kabinbesättningsmanual
 • Ground Operations Manual (om fristående)
 • Övergripande styrande verksamhetshandbok (om relevant, ex. Corporate Manual)
 • Safety Manual (om utbruten från OM-A kapitel 3; ska omfatta minst de punkter som anges i AMC3 ORO.MLR.100:
  • A description of the management system, including at least the following:
  • (a) safety policy;
  • (b) the process for identifying safety hazards and for evaluating and managing the associated risks;
  • (c) compliance monitoring system;
  • (d) allocation of duties and responsibilities;
  • (e) documentation of all key management system processes.
 • De-icing Manual (om information är utbruten från OM-A och OM-B)
 • All övrig dokumentation som exempelvis eventuella procedurmanualer

 • Compliance checklist (CCL) för grundläggande
  säkerhetsutbildning och utfärdande av kabinbesättningsintyg

Vid ansökan om specialtillstånd finns följande checklistor att tillgå på sidan "Ansökningar och checklistor":

 • SPA.PBN (endast vid RNP AR APCH)
 • SPA.MNPS
 • SPA.RVSM
 • SPA.LVO
 • SPA.ETOPS
 • SPA.DG
 • SPA.SET-IMC
 • Ansökan om EFB (Electronic Flight Bag)

För övriga specialtillstånd, se respektive regelpunkt för kravbilder:

 • Operations with increased bank angles (CAT.POL.A.240)
 • Steep Approach (CAT.POL.A.245)
 • Short landing operations (CAT.POL.A.250)
 • Ansökan om avsteg i enlighet med Basic Regulation, artikel 71(1) att tillgodoräkna tidigare utbildning och erfarenhet i enlighet med ORO.FC.205 och ORO.FC.220 gällande line training/line check. I denna ansökan ska ingå:
  • Vilka piloter som är aktuella att genomföra line training och line check utan att själva ha genomgått line training och check hos denne operatör (endast ett fåtal som får genomföra line training och line checks med övriga som sedan ska bli line training och check captains).
   • Namn
   • Tidigare erfarenhet, total tid och total tid på typen
   • Ett dokumenterat upplägg med kompenserande åtgärder som kan stödja ett godkännande
 • Ansökan om avsteg i enlighet med Basic Regulation, artikel 71(1) från kravet i ORO.CC.125, Aircraft type specific training and operator conversion,och ORO.CC.135 Familiarisation. Regelverket förutsätter att Operatören ska utse ett fåtal lämpliga kabinbesättningsmedlemmar som inte genomför de tillhörande kontrollerna efter genomförd utbildning på specifik luftfartygstyp och operatörens övergångsutbildning. Familiaritetsflygningar kan heller inte genomföras då dessa ska göras under övervakning av tidigare godkänd kabinbesättningspersonal. Operatören ska därför ta fram en plan med vilka som har sådan bakgrund att de bedöms lämpliga och sända in till Transportstyrelsen med följande information:
  • Vilken/vilka kabinbesättningsmedlemmar som bedöms lämpliga att genomföra familiariseringsflygningar utan att själva ha gjort sedvanliga familiariseringsflygningar hos denne operatör (endast ett fåtal som  får genomföra familiariseringsflygningar med övriga som ska bli kabinchefer).
   • Namn
   • Tidigare erfarenhet, total tid på typ/klass av aktuellt luftfartyg
   • Ett dokumenterat upplägg med kompenserande åtgärder som kan stödja ett godkännande.