Allmän agenda vid uppstartsmöte som leds av utsedd projektledare från Transportstyrelsen. Ändringar kan förekomma men i huvudsak skall dessa punkter ingå.

Viktigt är att ledningsgruppen känner till vilka regelverk och egna standards som gäller och som ska uppfyllas. Det är detta som kommer att granskas under ärendets gång.

När detta möte hålls ska materialet vara komplett, ett fungerande ledningssystem finns på plats med ledningspersonal, övrig personal, verksamhetshandböcker, IT-system, flygplansindivid, lokaler m.m.

Uppstartsmötet, till skillnad från informationsmötet, ingår i förskottsfakturan. Ju bättre förberett material som presenteras, desto snabbare går handläggningen, vilket också minskar kostnaden för den sökande.

Tänk på att handböckerna ska innehålla hur ni avser uppfylla regelverket, inte vad som ska göras för det står i regelverket.

Den sökandes personal presenterar sig och utsedda personer för de olika funktionerna i organisationen

Projektdeltagarna från Transportstyrelsen presenterar sig och sina sakområden

Den sökande presenterar sin affärsidé (som kan ha ändrats sedan informationsmötet)

Projektledare presenterar kort arbetsgången för projektet

 • Normal tidsperiod för tillträde är 90 dagar från det att ansökan är komplett
 • Förlängning om ytterligare 90 dagar kan medges om sökande har rimliga skäl och presenterar en handlingsplan
 • Om ansökan saknar vitala delar eller om datum för tillträdeskontroll inte är satt efter 180 dagar kommer ärendet, efter bedömning av sektionsledning, att avslutas
 • Tid för granskning av insänt material belastar inkommet förskott, tilläggsfaktura kan tillkomma
 • Transportstyrelsen kommer att bedöma ledningspersonal mot aktuella regelverk och organisationens verksamhetshandböcker inom respektive sakområde, så varje funktion inom organisationen förutsätts vara väl förtrogen med sin del
 • När verksamhetshandböckerna skickats in för granskning bör motpart hos sökanden finnas tillgänglig för eventuella synpunkter och kompletteringar
 • Godkända verksamhetsböcker skall alltid finnas i sin helhet digitalt hos Transportstyrelsen

Information/direktiv gällande

 • flygoperativa frågor
 • Del-M
 • Luftfartsskydd
 • Ekonomisk granskning

Information om riskanalyser

 • Riskanalyser ska genomföras för varje moment som kräver godkännande, exempelvis ledningssystem, flygplanstyp, utbildningar, operationsområden, underleverantörer,  EFB m.m. Se AMC1 och GM1 ORO.GEN.130(b)
 • Förändringar som inte kräver förhandsgodkännande ska också analyseras och riskbedömas. Hur dessa ska hanteras ska beskrivas i verksamhetshandboken och proceduren som sådan ska godkännas av myndigheten, som exempelvis nominering av ledningspersonal

Handlingar som ska ingå i ansökan

 • EASA Form 2 - här ska framgå alla berörda delar av tillståndsansökan
 • EASA Form 4 - en för varje funktion som krävs enligt berörda regelverk
 • Berörda Compliance-checklistor
 • Verksamhetshandböcker - delar och innehåll, se AMC3 alt. 4 ORO.MLR.100
 • Verksamhetshandböcker - genomgång metod och databegränsning
 • Riskanalyser
 • Eventuella dispenser (gäller främst linetraining/LIFUS för de första line check-kaptenerna samt de första kabincheferna, se ORO.FC.220(d)(2) och ORO.CC.135)

Allmänna frågor och kompletterande information

 • Utbildningsprogram med detaljerade syllabi ska finnas beskrivna i OM-D, se AMC3 alt. 4 ORO.MLR.100, del D samt med stöd av tillverkarens OSD
 • FSTD, aktuella för verksamheten ska vara presenterade i OM-D samt eventuella tilläggsutbildningar som berör skillnader mot den egna typen, se ORO.FC.145
 • Säkerställ att nya förordningar för CRM- och UPRT-utbildningar är omhändertagna, se (EU) nr 965/2012 ORO.FC.115, ORO.FC.215, ORO.FC.220&230, ORO.CC.115
 • Om ansökan ska innehålla grundläggande kabinsäkerhetsutbildning och utfärdande av Attestations, se ORO.AOC.120 och ORO.CC.120

Transportstyrelsens projektledare och sökandes representanter bestämmer vidare kontakt i ärendet

 • Bestämma tidpunkt för löpande avstämningar av nedlagd tid mot inkommet förskott 
 • Vad återstår fram till tillträdeskontroll och utfärdande av AOC