Processen vid uppstart av nytt flygbolag inleds med ett kostnadsfritt informationsmöte hos Transportstyrelsen. Här presenteras en generell agenda. Deltagare från sökande är valfritt och från Transportstyrelsen utses en koordinator och inspektörer från operativa, tekniska sektioner samt inspektör inom ekonomisk granskning.

För ansökningsblanketter och checklistor, se fliken "Vad ska ingå i ansökan om AOC?"

Agenda:

 • Inledningsvis sker en kort presentationsrunda av deltagarna
 • Den sökande presenterar sin affärsidé; information om typ av operation, typ av luftfartyg, tänkt verksamhetsort (Principal Place of Business) samt tänkt startdatum.

Transportstyrelsen informerar om

 • vilka tillstånd som krävs och vad dessa innebär. Syftet är att ge en övergripande målbild.
  • Drifttillstånd, AOC med tillhörande Operations Specifications och Attachment
  • Fortsatt luftvärdighet, Del-M
  • Operativ Licens, OL
  • Luftfartsskydd, SEC
  • Eventuella trafikala tillstånd
 • vad förväntas ingå i en ansökan (se "Manualer, compliance checklistor och övrig dokumentation som ska ingå i ansökan om AOC")
 • de övergripande regelkraven
  • (EU) 965/2012 Air Operations
  • (EU) 1321/2014 Continuing Airworthiness
  • (EG) 1008/2008 Gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (Operativ Licens)
  • TSFS 2016:1 Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd
  • Samt övriga applicerbara (EU)-förordningar under grundförordningen (Basic Regulation 2018/1139) som bl.a. SERA, händelserapporteringsförordningen, Del-PBN, Del-AUR, Del-26.
 • AM's ansvar
 • möjligheter till kombinerade roller/funktioner inom ledningsgruppen
 • hur processen ser ut efter inskickad ansökan
  • tidslinje (se AMC1 ORO.AOC.100: "The application for the initial issue of an AOC should be submitted at least 90 days before the intended start date of operation. The operations manual may be submitted later, but in any case not later than 60 days before the intended start date of operation.") Notera att granskning inte kan påbörjas innan komplett ansökan med manualer och compliance checklistor finns tillgängliga.
  • förskottsfaktura skickas och ska vara betald innan uppstartsmöte och granskning
  • uppstartsmöte 
  • granskning påbörjas
  • vikten av att sökande finns tillgänglig vid eventuella synpunkter under granskningens gång
  • prövning/intervju av ledningspersonal genomförs (i vissa fall genom skriftliga prov)
 • när granskningen är klar och inskickat material godkänt/godtaget sker tillträdeskontroll i verksamhetens lokaler
 • besiktning av flygplansindividen
 • En provflygning som ska spegla den tänkta operationen kan komma att genomföras, alternativt genomförs en linjeinspektion snart efter uppstart av verksamheten
 • När tillträdeskontrollen är klar och allt är på plats utfärdas tillståndshandlingarna.