Viktig information för dig som flyger luftfartyg enligt bilaga I

2022-03-15

Den 8 december 2020 trädde föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:12) om certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis i kraft.

Dessa ändringar innebär att en innehavare som flyger bilaga I luftfartyg även måste inneha en bilaga utfärdad av Transportstyrelsen, där dessa luftfartyg ska framgå med giltighetstid. Dessa har tidigare behövt framgå i flygdagboken. Bilagan utfärdas med en giltighetstid på 10 år, men behörigheterna ska följa samma giltighetstider som framgår i förordning (EU) nr 1178/2011, kommissionens förordning (EU) 2018/395 eller kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1976 och följa samma krav vid utökningar, förlängningar eller förnyelser av behörigheter för luftfartyg enligt bilaga I.

Observera att det finns en övergångsbestämmelse i föreskrifterna i 3 §:

"För piloter som tidigare fått behörigheter för luftfartyg enligt bilaga I utfärdade genom anteckning i flygdagbok, ska en bilaga enligt tredje stycket utfärdas i samband med nästa certifikatåtgärd".

Det innebär att en innehavare som idag flyger luftfartyg enligt bilaga I kan fortsatt ha behörigheten i sin flygdagbok till nästa certifikatåtgärd, såsom t.ex. ett flygprov eller kompetenskontroll på någon av de behörigheter som innehas. En certifikatsåtgärd kan vara PC på en annan typ, klass eller i samband med vilken handling som helst (som rör ert certifikat) som skickas in till Transportstyrelsen. Fram till dess att ni skickar in blanketten Annex I aircraft i samband med någon form av certifikatsåtgärd så kan ni flyga vidare med ert Annex I luftfartyg precis som vanligt. Det finns i nuläget ingen bortre tidsgräns på när ni ska ha skickat in blanketten om er (a) bilaga I luftfartyg.

I enlighet med de regler som tidigare gällde skulle utbildning på ett bilaga I luftfartyg dokumenteras i flygdagboken. Om detta inte skett får man på annat sätt styrka att man är behörig att flyga luftfartyget i fråga genom ex att uppvisa flygtidsnoteringar ur flygdagboken. I blanketten (TSL7347) står det (copy of endorsement in logbook must be attached, in pdf format, to this application) och det kan då vara en dokumenterad utbildning eller att man styrker sin behörighet på annat sätt såsom vi beskrivit det ovan. Observera dock att det måste bifogas någon form av verifikat på behörigheten för att Transportstyrelsen ska kunna handlägga ärendet.

Förlängning av klassbehörighet för enmotorklass (SEP) i bilaga I

Inom den 12 månaders period som föregår behörighetens sista giltighetsdag genomföra ett av följande två alternativ;

  • 12 timmars flygning i den relevanta klassen inklusive 6 timmars flygtid som befälhavare, 12 starter och landningar och en repetitionsutbildning som varar i minst en timma eller,
  • PC (kompetenskontroll inom den tremånadersperiod som föregår behörighetens sista giltighetsdag)

Du som har en klassbehörighet för motsvarande enmotorklass (SEP) i ditt EU-certifikat kan tillgodoräkna dig all flygtid och PC som genomförs i EU-luftfartyg mot ovanstående krav. Det vill säga att du som exempelvis gör PC på en C172 för klassen SEP(land) kan då även förlänga din klassbehörighet för Annex I och detta skrivs in i bilagan till ditt certifikat.

Tillgodoräknande, mot EU-behörighet (SEP), för dig som vill göra PC eller genomföra förlängning av enmotorklass (SEP) med hjälp av flygerfarenhet och lärartimme i ett bilaga I luftfartyg;

  • All flygtid på flygplan som motsvarar SEP i Del-FCL kan tillgodoräknas mot den flygtid som krävs av FCL.740.A
  • PC och lärartimme som genomförs i ett bilaga I luftfartyg kan endast tillgodoräknas om luftfartyget fått en auktorisation av Transportstyrelsen att användas av en flygskola (DTO eller ATO)

Alla förlängningar enligt ovan kan antecknas av en kontrollant eller, om förlängningen genomförs i samband med en lärartimme, av instruktör med befogenhet för detta enligt FCL.945. Detta gäller både EU-certifikatet och bilagan.

Praktiska exempel för Bilaga I (Pdf-fil, 1 Mb)

Vanligt förekommande till Transportstyrelsen frågor kring Bilaga I luftfartyg

Kan jag enbart flyga ett Bilaga I luftfartyg utan att ha en motsvarande klass eller typbehörighet giltig i mitt EASA certifikat?

Svar: Ja det är möjligt

Vilka krav gäller för en pilot som enbart flyger Bilaga I luftfartyg och som låtit sin EASA behörighet förfalla, men som senare ville återuppta sin EASA behörighet?

Svar: Det är kraven i Del-FCL som gäller och inga tillgodoräknanden mot Annex I luftfartyg medges i EU-reglerna vid förnyelse av EASA-behörighet.

Vad gäller för träningsflygningen (repetitionsutbildningen), är det möjligt att genomföra denna del i ett Annex luftfartyg för att förlänga en EASA SEP eller TMG-behörighet?

Svar: Ja det är möjligt men endast om flygplanet har en auktorisation inom ett DTO eller ett ATO.

Är det möjligt att genomföra PC eller flygprov på ett Annex I luftfartyg för att förlänga en EASA behörighet?

Svar: Ja det är möjligt men endast om flygplanet har en auktorisation inom ett DTO eller ett ATO.

Vid förlängning, eller förnyelse, av en Bilaga I behörighet, skall alltid blankett TSL7347 bifogas tillsammans med relevant PC-protokoll?

Svar: Ja, den översta delen på sida 1 skall alltid fyllas i och bifogas.

Vid förlängning av enbart Bilaga I behörighet, krävs det då ett luftfartyg med en auktorisation inom ett DTO eller ett ATO för PC eller repetitionsutbildning (lärartimme)?

Svar: Nej

Blankett för luftfartyg enligt bilaga I

Transportstyrelsen har tagit fram en blankett för luftfartyg enligt bilaga I som ska fyllas i och skickas in för att föra över behörigheter från flygdagboken till en bilaga. Samma blankett ska även användas vid utökningar och förlängningar/förnyelser av behörigheter för luftfartyg enligt bilaga I. Blanketten ska skickas in tillsammans med relevant blankett för kompetenskontroll eller flygprov. I de fall där förlängning sker genom erfarenhet och repetitionsutbildning enligt FCL.740, används endast blankett för luftfartyg enligt bilaga I. I bilagan kommer inte varje enskild variant att skrivas in, utan flyger man varianter som går under t.ex. SEP, så är det SEP som kommer att skrivas in bilagan, precis som det görs i flygcertifikaten.

Blanketten Annex I aircraft attachment to form

För kontrollanter finns det ett NOTEX publicerat i ärendet Notex 5 2021

Ovanstående ska tillämpas för alla luftfartyg enligt bilaga I, utom för UL-certifikat. För UL-certifikat ska Transportstyrelsen föreskrifter om UL-certifikat tillämpas (TSFS 2021:26).

Relevanta nationella föreskrifter

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis (TSFS 2013:12)