Information till utbildningsorganisationer avseende regelförändringar i och med genomförandeförordning (EU) 2021/2227

2022-09-16

Transportstyrelsen har tagit fram en hjälpande tabell för utbildningsorganisationer i syfte att identifiera skillnader som kan komma att behöva omhändertas.

Regelförändringar

OBS! Informationen nedan är enbart riktad till utbildningsorganisationer. Mer information rörande regelförändringarna i genomförandeförordning (EU) 2021/2227 kommer att publiceras innan den 30 oktober 2022.

Nedan finner ni information om regelförändringar med anledning av
genomförandeförordning (EU) 2021/2227 och AMC/GM till Del-FCL,
amendment 12. Dessa nya regler börjar gälla den 30 oktober 2022. Många,
men inte alla, av ändringarna i förordning 2021/2227 berör framförallt
kategorin helikopter. En av de större ändringarna är att definitionerna för
enpilotshelikopter och flerpilotshelikopter ändras vilket medför en del andra
ändringar i reglerna för helikopter. Notera att denna information inte tar upp
samtliga regelförändringar i de ovan nämnda regelpublikationerna utan är
tänkt som en hjälp till er godkända utbildningsorganisationer med att
identifiera skillnader ni kan komma att behöva omhänderta.

Ändringar i och med genomförandeförordning (EU) 2021/2227 som träder kraft 30 oktober 2022 samt nytt AMC/GM till Del-FCL,
amendment 12.

Regel

Ny regel

Förslag till åtgärd

Artikel 4d Övergångsbestämmelse
riktad innehavare av IR(H) samt de som påbörjat utbildning till IR(H) innan 30 oktober 2022.
För kännedom.
Artikel 10a, punkt 6 ATO:er som har utbildning för IR(H) ska anpassa sitt utbildningsprogram så att det överensstämmer med bilaga I senast den 30 oktober 2023. Revidera relevant
utbildningshanbok.
FCL.010
GM6 FCL.010
Ändring av definitioner, bl.a.
flerpilotshelikopter och
enpilotshelikopter.
Exempelvis kommer en
flerpilotshelikopter definieras som en helikopter som är certifierad för två piloter eller en helikopter som är certifierad för en pilot men kräver två piloter i enlighet med förordning (EU) nr 965/2012. Genom GM6 FCL.010 förtydligas att det är möjligt att tillgodoräkna sig tidigare erfarenhet i flerpilotsverksamhet som genomförts t.ex.
Utbildningskraven för en
helikoptertyp kan se
annorlunda ut om en
helikopter, som idag är
definierad som en
flerpilotshelikopter, definieras som en enpilotshelikopter från
30 oktober 2022. Exempelvis
kan en AW169 som opereras i MPO, definieras som en
enpilotshelikopter om den inte
är certifierad för två piloter eller om 965/2012 inte kräver två piloter. För enpilotshelikoptrar finns inget krav på ATPL(H) teori.
FCL.510.H
AMC1
FCL.510(h)(f)
Ändrad kravbild för att söka till ett ATPL(H).
Ny punkt (f) som möjliggör en förkortad MCC kurs i de fall piloten uppfyller erfarenhetskravet.
Revidera eller skapa relevant utbildningshanbok.
FCL.630.H
AMC1 FCL.630.H
Krav för att utöka en typbehörighet med IR(H). Revidera relevant utbildningshanbok.
AMC2 FCL.725(a) Ändrade utbildningskrav för helikoptertyper. Revidera relevant utbildningshanbok.
FCL.725(d) Ändrad regel för att omhänderta utbildning för enpilotshelikoptrar som flygs i enpilots- och/eller flerpilotsverksamhet. Revidera relevant utbildningshanbok.
FCL.720.H(a)(2) Möjlighet att tillgodoräkna sig 500h flygtid som pilot i flerpilotsverksamhet i alla kategorier av luftfartyg (istället för MCC kurs). För kännedom.
FCL.905.TRI(a)(5)
FCL.905.SFI(d)(2)
Ändrad kravbild för att instruera vid MCC-utbildning. Revidera relevant utbildningshanbok.
FCL.910.TRI(c)(2)
och ny punkt(c)(3)
Ändrad kravbild vid utökning av befogenheter. Revidera relevant utbildningshanbok.
FCL.915.TRI(d)
FCL.915.SFI(e)(2)(4)
och ny punkt (c)(5)
FCL.915.MCCI(b)
Ändrad kravbild för sökande till instruktörsbehörighet. Revidera relevant utbildningshanbok.
Tillägg 6, avsnitt B Ändrade krav för behörighet. Se även artikel 10a, punkt 6. Revidera relevant utbildningshanbok.
Tillägg 9 Förändrade krav, bl.a. för enpilotshelikoptrar. Uppdaterad blankett för PC/flygprov för helikoptertyper kommer finnas tillgänglig från 30 oktober 2022. För kännedom.