Certifikat från land utanför EASA

Här kan du som har ett icke-europeiskt flygcertifikat läsa mer om bland annat hur du validerar eller konverterar ditt certifikat.

Viktig information för dig som flyger i tredje land och även innehar ett svenskt Del-FCL certifikat

På förekommen anledning vill Transportstyrelsen klargöra vad som gäller för ATPL och eller IR teori och då dess giltighet. I enlighet med FCL.025 (Teoriprov för utfärdande av certifikat och behörigheter) är teori (ATPL samt IR) endast giltig under en period på sju år räknat från den sista giltighetsdagen för:

 • för flygplan: en IR som har införts i certifikatet 
 • för helikoptrar: en helikoptertypbehörighet som har införts i certifikatet.

Detta betyder i klartext att det är varje certifikatinnehavares eget ansvar att hålla koll på att dessa sju år inte överskrids. Om sju-årsperioden överskrids krävs helt ny teoretisk examination, oavsett tidigare erfarenhet inom EASA och tredje land.

Information till dig som önskar konvertera ett FAA certifikat för flygplan till ett Del-FCL certifikat

Den 18 maj 2021 trädde ett avtal i kraft, Annex 3 till det s.k. BASA avtalet, som möjliggör konverteringar av privatflygarcertifikat för flygplan (inkl SEP, MEP, Mörker och Instrument) för FAA certifikatinnehavare.

Mer information om konvertering av FAA-certifikat enligt BASA

Tillgodoräknande av utbildning från land utanför EASA

Vid tillgodoräknande av utbildning från tredjeland krävs motsvarande gällande behörigheter och certifikat i det tredje landet.

Den här informationen riktar sig till er som vill tillgodoräkna er tidigare erfarenhet från tredje land och ansöka om reducerad utbildning för CPL-certifikat och tillhörande behörigheter.

För att få reducera träningen krävs att man ansöker om detta tillsammans med den utbildningsorganisation, inom EASA, som ska genomföra utbildningen.

Ansökan om reducerad utbildning

Referens: Artikel 3b till kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/723 

Konvertering av gällande typ och klassbehörigheter från land utanför EASA (så kallade tredje land)

Gemensamt för samtliga nedanstående konverteringar är att de kräver flygprov inför en EASA kontrollant och i enlighet med Del-FCL inklusive de erfarenhetskrav och villkor för utfärdande av tillämplig typ- eller klass. Notera att ingen speciell ansökan för konvertering krävs innan flygprov, endast notifiering av kontrollanten enligt EDD.

Den här informationen riktar sig till er som har ett EASA certifikat och vill tillgodoräkna er tidigare erfarenhet från tredje land och ansöka om;

 • Typbehörigheter, under följande förutsättningar: 
  • Har aktuell flygerfarenhet (har flugit någon typ (simulator accepteras) eller klass inom de senaste 12 månaderna).
  • Flygplan, minst 500 timmars flygerfarenhet på typen.
  • Enmotoriga helikoptrar med MTOM 3175 kg, minst 100 timmars flygerfarenhet.
  • För alla övriga helikoptrar, minst 350 timmars flygerfarenhet.
 • Klassbehörigheter
  • Minst 100 timmars flygerfarenhet.

Referens: Artikel 10 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/723

Konvertering av PPL- eller ATPL certifikat

Har du ett motsvarande PPL eller ATPL från ett icke-europeiskt land och önskar tillgodoräkna dig certifikat och erfarenhet så har du möjlighet till detta vid ansökan om ett svenskt PPL eller ATPL.

 • PPL, Innehavaren av det certifikat som ska konverteras måste uppfylla följande minimikrav för relevant kategori av luftfartyg:
  • Bli godkänd i teoriproven för PPL i ämnena luftfartsrätt och människans prestationsförmåga (Air Law, Human performance and limitations).
  • Bli godkänd på flygprovet för PPL i enlighet med Del-FCL
  • Uppfylla kraven för utfärdande av relevant klass- eller typbehörighet i enlighet med kapitel H,
  • Inneha ett medicinskt intyg, lägst klass 2
  • Uppvisa språkkunskaper i enlighet med FCL.055 i bilaga I (Del-FCL) till förordning (EU) nr 1178/2011.
  • Ha genomfört minst 100 timmars flygtid som pilot.

Referens: Artikel 9 till kommissionens delegerande förordning (EU) 2020/723

 

 • ATPL, innehavaren av det certifikat, med gällande typbehörighet, som ska konverteras måste uppfylla följande minimikrav:
  • Godkänd på samtliga ATPL teoriprov i enlighet med Del-FCL
  • Bli godkänd på flygprovet för ATPL i enlighet Del-FCL
  • Inneha ett medicinskt intyg, klass 1
  • Genomgå ett språkprov och uppnå lägst nivå 4. Notera att ett språktest genomfört i tredje land inte automatiskt kan accepteras.
  • Uppfyller erfarenhetskraven för utfärdande av ett ATPL i relevant kategori av luftfartyg enligt kapitel F i bilaga I till förordning (EU) nr 1178/2011 (Del-FCL)

Referens: Artikel 3c till kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/723

För dig som verkar i tredje land och innehar ett svenskt Del-FCL, CPL med ATPL teori eller ATPL certifikat med en typbehörighet med begränsning till det tredje landet

 • För utfärdande av typbehörighet med begränsning till luftfartyg som är registrerade i detta tredje land gäller följande:
  • Detta ger inte dig rättighet att framföra ett EASA registrerat luftfartyg.
  • Restriktionen kan endast avlägsnas genom att uppfylla kraven för konvertering av typbehörighet, se ovan.
  • Notera, en typbehörighet med tillhörande IR med en begränsning till tredje land kan ej ligga till grund för en förlängning av en genomförd EASA ATPL-teori. ATPL-teorin kan enbart förlängas med en EASA-kontrollant samt en EASA godkänd simulator. Ytterligare information om detta finns på sidan Upprätthållande av ATPL/IR-teori för IR-behörigheter begränsade till tredjeland

För dig som verkar i tredje land med en giltig typ- eller klassbehörighet som tidigare haft, utan begränsning, samma behörighet i ditt svenska certifikat gäller följande för förnyelse

 • Få godkänt på kompetenskontroll i enlighet med bilaga I (Del-FCL) till förordning (EU) nr 1178/2011
 • Det krävs varken bedömning av ett ATO eller träning under förutsättning att man innehar ett flygcertifikat med giltig behörighet för samma klass- eller typ av luftfartyg, som utfärdats av ett tredje land.

Validera ett certifikat

Har du ett icke-europeiskt CPL-, MPL- eller ATPL-certifikat och vill nyttja detta för att flyga ett EASA-registrerat luftfartyg så kan du validera ditt certifikat. En validering kan gälla upp till ett år.

Ansökan om att få certifikat godkänt för kommersiell flygverksamhet på svenskregistrerade luftfartyg

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!