Bestämmelser för piloter som innehar certifikat och tillhörande medicinskt intyg

2022-03-15

Bestämmelser för piloter som innehar certifikat och tillhörande medicinskt intyg som utfärdats av ett tredjeland och som utför icke-kommersiell trafik.

Transportstyrelsen har begärt undantag från EU-förordningen att inte tillämpa förordningen när det gäller bestämmelserna för piloter som innehar certifikat och tillhörande medicinskt intyg som utfärdats av ett tredjeland och som utför icke-kommersiell trafik med luftfartyg enligt artikel 2.1 b i eller ii i förordning (EU) 2018/1139 förrän 21 juni 2020. Tidpunkten har ändrats i förordning (EU) nr 1178/2011 artikel 12.4 till den 20 juni 2022.

Detta innebär att det fortfarande är nationella bestämmelser som gäller fram till 20 juni 2022.

Bestämmelserna hittar du i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2018:13) om ömsesidigt erkännande, godkännande eller
utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis.

För ytterligare information, vänligen kontakta oss via e-post till 
flygutbildning@transportstyrelsen.se.