Certifikat och utbildning

Här hittar du information om flygledar- och AFIS-utbildningar, flygskolor, flygmedicin, flygteknisk utbildning, flygteknisk underhållspersonal, teoretiska examinationer, kontrollanter m.m. 

Om du inte längre nyttjar ditt certifikat

För dig som inte nyttjar ditt certifikat och som inte vill få årsavgiften debiterad, måste ansöka om att få certifikatet återkallat, tillfälligt upphävt eller förvarat.

Läs mer på sidan Om du inte längre nyttjar ditt certifikat.

Nya versioner av regelverket publicerade under februari 2022 av EASA

EASA har publicerat nya Easy Access Rules for Aircrew (Regulation (EU) No 1178/2011) på sin webbplats.

Publicerades 2022-03-15

Söka undantag från regel/alternativt sätt att uppfylla regel/enstaka tillfälle att frångå organisationens manual(er)

Med anledning av att det inkommer en del frågor kring Transportstyrelsens syn på undantag från regler, alternativt sätt att uppfylla ett AMC (AltMoC) eller att frångå en egen manual vid enstaka tillfällen vill vi klargöra vilka eventuella möjligheter som finns kring detta.

Publicerades 2022-03-15

Till dig som önskar konvertera ett FAA certifikat för flygplan till ett Del-FCL certifikat

Den 18 maj 2021 trädde ett avtal i kraft, Annex 3 till det s.k. BASA avtalet, som möjliggör konverteringar av privatflygarcertifikat för flygplan (inkl SEP, MEP, Mörker och Instrument) för FAA certifikatinnehavare.

Publicerades 2022-03-15

Information gällande övergång från EIR till BIR

Från den 8 september 2021 finns inte längre möjligheten att utbilda sig mot en EIR behörighet. 

Publicerades 2022-03-15

Viktig information för dig som flyger luftfartyg enligt bilaga I

Den 8 december 2020 trädde föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:12) om certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis i kraft.

Publicerades 2022-03-15