Aktuellt till branschen

Här hittar du som arbetar inom järnvägen aktuell information från Transportstyrelsen.

Inläggen rensas efter en tid. Om du saknar information kontakta redaktionen 

webb.spartrafik@transportstyrelsen.se

Prenumerera för att hålla dig uppdaterad kring ditt intresseområde 

Prenumerera på information

Referensgrupp – kommissionens förslag till ny kapacitetsförordning

Europeiska kommissionen har presenterat ett förslag till förordning om användning av järnvägsinfrastrukturkapacitet i det gemensamma europeiska järnvägsområdet. Förslaget får stora konsekvenser för kapacitetstilldelningen på svenska järnvägar.

Publicerades 2023-07-19

Migrering från NVR till EVR

Enligt direktiv från EU ska den Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) inrätta ett europeiskt fordonsregister (EVR) för järnvägsfordon. Sverige är skyldigt att införliva direktivet i svensk rätt, vilket i sin tur innebär en skyldighet att använda EVR. Detta register kommer till viss del att ersätta Transportstyrelsens befintliga nationella fordonsregister (NVR).

Publicerades 2023-04-05

Transportstyrelsen informerar om tillsynen av T23 den 5 maj

Den 10 februari fattade Transportstyrelsen beslut om föreläggande av Trafikverkets framtagande av tågplan 2023. Delar av föreläggandet var förenat med hot om vite. Nu presenteras tillsynens resultat för järnvägsbranschen.

Publicerades 2023-04-03

Transportstyrelsen Spårtrafiks möten med branschen

Transportstyrelsen spårtrafik har ett antal möten med branschen planerade inom en överskådlig framtid. Läs mer om planerade träffar här.

Publicerades 2023-03-27

Beslut om föreläggande om Trafikverkets arbete med tågplan 2023

Transportstyrelsen har under större delen av förra året bedrivit tillsyn mot Trafikverkets arbete med framtagandet av tågplan 2023. Nu uppmanar Transportstyrelsen i ett föreläggande att Trafikverket fortsättningsvis ska följa tidsschemat i tågplanearbetet. Trafikverkets bristande tidshållning får stora konsekvenser för järnvägsmarknaden och om de inte rättar till det till nästa års tågplan riskerar Trafikverket vite.

Publicerades 2023-02-10

Förnyelse av lokförarbevis

Det närmaste kvartalet blir många lokförarbevis 10 år gamla och därmed går giltighetstiden ut och de måste förnyas. Om du tagit foto och gjort namnteckning på trafikverket samt genomfört hälsoundersökning kommer det nya beviset skickas två veckor innan ditt gamla blir ogiltigt. 

Publicerades 2022-12-30

Revidering av lokförardirektivet

Kommissionen arbetar fortsatt med att ta fram ett förslag till nytt lokförardirektiv. Förslaget kommer preliminärt presenteras under kvartal två 2023. Nu finns det möjlighet att påverka.

Publicerades 2022-12-15

Referensgrupp - gränsöverskridande järnvägstrafik

Europeiska kommissionen utför en konsekvensbedömning av åtgärder för en bättre förvaltning och samordning av internationell järnvägstrafik. Transportstyrelsen har därför sedan december 2021 en referensgrupp. Kommissionen förväntas presentera sina lagförslag under andra kvartalet 2023.

Publicerades 2022-12-07

Översikt planerade tillsyner 2023

Nu finns en sammanställning över transportstyrelsens planerade tillsyner inom spårtrafikområdet publicerad. Notera att ändringar kan komma att ske under året. 

Publicerades 2022-11-29

Ändrad inriktning på granskningen av tågplan 2023

I slutet av mars inledde Transportstyrelsen sin årliga granskning av Trafikverkets arbete med nästkommande års tågplan. Med anledning av de senaste månadernas problem i konstruktionen av tågplan 2023 kommer tillsynen att ändra inriktning.

Publicerades 2022-09-06