TSFS 2013:22
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registrerade flygskolor för flygplan och helikopter

Författningen upphävd 2019-04-24 genom TSFS 2019:42

Dessa föreskrifter ska tillämpas för registrerade flygskolor vid luftfartsutbildning till privatflygarcertifikat för flygplan och helikopter som omfattas av kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 av den 3 november 2011 om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygbesättningar inom den civila luftfarten i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/20081, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 290/2012 men där nationella bestämmelser fortfarande gäller med stöd av artikel 12 i förordningen (EU) nr 1178/2011.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2013:22

I kraft 2013-04-08. PDF 415 kB

Ändringar

TSFS 2018:21

I kraft 2018-04-08. PDF 129 kB.

Upph. 6 §; ändr. 1-4 §§.

TSFS 2019:42

I kraft 2019-04-24. PDF 101 kB.

Upph. TSFS 2013:22.