TSFS 2010:174
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om transport av last på fartyg och terminaler som anlöps av fartyg som lastar eller lossar fast bulklast

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om lastsäkring och lasthantering för - Fartyg som är sysselsatta med lasttransporter - Last i lastbärare som är avsedd för sjötransport - Terminaler i Sverige som anlöps av bulkfartyg - Fartyg med en bruttodräktighet av minst 20, med undantag för bestämmelserna om transport av spannmål, vilka gäller alla fartyg oavsett storlek - Svenska fartyg oavsett resa och utländska fartyg som befinner sig i Sveriges sjöterritorium

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2010:174

I kraft 2011-01-01. PDF 5488 kB

Ändringar

TSFS 2013:99

I kraft 2014-01-01. PDF 9924 kB.

Ändr. 1 kap. 2, 4, 7 och 10 §§ samt 3 kap. 10 § samt bilaga 1–4, 6 och 8; allmänna råd.

TSFS 2014:119

I kraft 2014-12-16. PDF 37 kB.

Ändr. 1 kap. 1, 2 och 9 §§ samt 2 kap. 1 §.

TSFS 2016:52

I kraft 2016-07-01. PDF 477 kB.

Ändr. 1 kap. 2–5 §§ samt bilaga 1.

TSFS 2016:92

I kraft 2016-09-18. PDF 240 kB.

Ändr. 1 kap. 17 §.

TSFS 2017:50

I kraft 2017-06-01. PDF 250 kB.

Ändr. 1 kap. 1 och 2 §§; ny 1 kap. 1 a och 1 b §§.

TSFS 2018:79

I kraft 2018-10-07. PDF 144 kB.

Ändr. 1 kap. 2 och 9 §§ samt 2 kap. 1 §.

TSFS 2018:89

I kraft 2018-11-15. PDF 1375 kB.

Ändr. 1 kap. 2, 3, 7, 10, 12 och 13 §§, 2 kap. 1, 2, 4 och 5 §§, bilaga 2, 3, 9 och 10 samt rubriken närmast före 1 kap. 6 § och 2 kap; ny 6 kap. och 2 kap. 5 a §; allmänna råd.