BV-FS 2011:10 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder)

Ändringar

TSFS 2018:59

I kraft 2018-11-01. PDF 105 kB.

Upph. 0 kap. 22–32 §§ i avdelning B, 1.1.1 kap. 2–5 §§ i avdelning C, 1.1.7 kap. 7, 8 och 10 §§, 1.2 kap., 2.2 kap. i avdelning D, 3.1.1 kap. 7 § i avdelning E, 3.1.5 kap. 2 §, 3.1.9 kap. 3 §, 3.2 kap., 4.2 kap. i avdelning F, 5.2 kap. i avdelning G och 7.1 kap. 34–36 §§ i avdelning I.