TSFS 2018:37
Transportstyrelsens föreskrifter om organisationer som svarar för den fortsatta luftvärdigheten

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid ansökan om tillstånd för organisationer som svarar för den fortsatta luftvärdigheten, vid upprättande och godkännande av underhållsprogram, upprättande av inspektionsrapport och utfärdande av nationellt flygtillstånd för civila luftfartyg som inte omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG. Föreskrifterna gäller även när organisationen utövar verksamhet enligt utfärdat tillstånd.

Grundform

TSFS 2018:37

I kraft 2019-01-01. PDF 168 kB