TSFS 2013:13
Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis

Dessa föreskrifter ska tillämpas för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis som utfärdas av Transportstyrelsen och som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet och om upphävande av rådets direktiv 91/670 EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG1, senast ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 6/2013 av den 8 januari 2013. Föreskrifterna kompletterar bestämmelserna i ovanstående förordningar.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2013:13

I kraft 2013-04-08. PDF 46 kB

Ändringar

TSFS 2018:17

I kraft 2018-04-08. PDF 225 kB.

Ändr. 2, 5–7, 10, 11, 16 och 17 §§; ny 17 a § och närmast före 17 a § ny rubr.

TSFS 2020:75

I kraft 2020-12-08. PDF 130 kB.

Upph. 3 och 4 §§; nuvarande 17 a § ska betecknas 16 a §; ändr. 1, 10, 11 och 17 §§; rubr. närmast före 17 a § ska sättas närmast före 16 a §; ny paragraf, 17 a §; ny rubr. närmast före 5 §.