LFS 2007:47
Luftfartsstyrelsens föreskrifter om kommersiellt bruksflyg med flygplan

Författningen upphävd 2019-10-01 genom TSFS 2019:86

Dessa föreskrifter ska tillämpas när drifttillstånd skall utfärdas för en svensk operatör som avser att bedriva 1. bruksflygverksamhet med flygplan, och 2. rundflyg med flygplan med en maximal startmassa på 10 ton och vars godkända kabinkonfiguration är inrättad för befordran av högst 19 passagerare. Föreskrifterna ska även tillämpas när operatören utövar verksamhet i Sverige i enlighet med drifttillståndet. Utomlands skall föreskrifterna tillämpas, såvida detta inte strider mot tillämpliga föreskrifter i denna stat.

Grundform

LFS 2007:47

I kraft 2007-09-01. PDF 663 kB

Ändringar

TSFS 2010:148

I kraft 2010-11-01. PDF 98 kB.

Ändr. 2 kap. 72 §.

TSFS 2019:86

I kraft 2019-10-01. PDF 98 kB.

Upph. LFS 2007:47.