LFS 2007:68
Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om rapportering av händelser inom civil luftfart

Författningen upphävd 2017-09-01 genom TSFS 2017:75

Dessa föreskrifter skall tillämpas vid rapportering av händelser enligt 11 kap. 8 § luftfartslagen (1957:297) och 117 § luftfartsförordningen (1986:171).

Grundform

LFS 2007:68

I kraft 2007-07-01. PDF 81 kB