LFS 2007:31
Luftfartsstyrelsens föreskrifter om elektronisk adress för flygburen utrustning

Författningen upphävd 2022-07-15 genom TSFS 2022:75

Dessa föreskrifter gäller elektronisk adress för flygburen utrustning för svenskregistrerade luftfartyg.

Grundform

LFS 2007:31

I kraft 2007-09-01. PDF 167 kB