LFS 2007:29
Luftfartsstyrelsens föreskrifter om villkor för flygning med utrustning ur funktion

Författningen upphävd 2019-10-01 genom TSFS 2019:85

Vid utarbetande och användning av en minimiutrustningslista (MEL) ska dessa föreskrifter tillämpas av flygföretag med tillstånd till luftfart i förvärvssyfte 1. med svenskregistrerade luftfartyg 2. med utlandsregistrerade luftfartyg som används inom ramen för tillståndet. Dessa föreskrifter ska inte tillämpas av operatörer som innehar drifttillstånd enligt JAR-OPS 1 och JAR-OPS 3.

Grundform

LFS 2007:29

I kraft 2007-09-01. PDF 76 kB

Ändringar

TSFS 2019:85

I kraft 2019-10-01. PDF 97 kB.

Upph. LFS 2007:29.