TSFS 2020:85
Transportstyrelsens föreskrifter om certifiering av vissa luftfartyg och av konstruktions- och tillverkningsorganisationer

Föreskrifterna ska tillämpas vid certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer som inte omfattas av gemensamma europeiska bestämmelser på luftfartsområdet. Det handlar om organisationer som inte omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139 av den 4 juli 2018 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG (nedan förordning (EU) 2018/1139). Föreskrifterna ska också tillämpas vid vissa prövningar (som typgodkännande och typacceptering) av luftfartyg inklusive tillhörande delar som inte omfattas av förordning (EU) 2018/1139. Vidare gäller föreskrifterna certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer som konstruerar och tillverkar luftfartyg inklusive tillhörande delar som får undantas från gemensamma europeiska bestämmelser. Det rör sig om luftfartyg som anges i artikel 2.8 a–c i förordning (EU) 2018/1139. Dessutom gäller föreskrifterna vid vissa prövningar (som typgodkännande och typacceptering) av dessa luftfartyg inklusive tillhörande delar. Föreskrifterna gäller inte amatörbyggda luftfartyg.

Grundform

TSFS 2020:85

I kraft 2021-01-01. PDF 508 kB