TSFS 2019:76
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om specialiserad flygverksamhet med vissa flygplan och helikoptrar

Dessa föreskrifter ska tillämpas för kommersiell specialiserad flygverksamhet (SPO) med sådana flygplan och helikoptrar som är upptagna i punkt 1 a-d och g i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139. Föreskrifterna ska även tillämpas för icke-kommersiell specialiserad flygverksamhet med sådana flygplan och helikoptrar som anges i första stycket, om deras maximala startmassa (MTOM) överstiger 5 700 kg för flygplan och 3 175 kg för helikopter. För specialiserad flygverksamhet som enligt artikel 2.3 a i förordning (EU) 2018/1139 är undantagen från förordningens tillämpning ska före¬skrifterna tillämpas om inte annan nationell reglering eller beslut gäller för verksamheten. Vid flygning utomlands ska föreskrifterna tillämpas vid flygning med svenskregistrerade flygplan eller helikoptrar, om inte annat är fastställt eller motsägs av gällande rätt i den aktuella staten.

Grundform

TSFS 2019:76

I kraft 2019-10-01. PDF 164 kB