Regelarbete om A-traktor

2023-03-10

Vi inleder nu en utredning av ändring av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:19) om bil ombyggd till traktor samt bil ombyggd till motorredskap klass II. 

Utifrån tidigare regeringsuppdrag om A-traktorer ser Transportstyrelsen över föreskrifterna med avseende på:

  • tekniska krav om hastighetsbegränsande åtgärder för att försvåra manipulering av elektronisk hastighetsreglering samt underlätta upptäckt av sådan,
  • hur den konstruktiva hastigheten ska fastställas, samt
  • tydligare tekniska krav för LGF-skylten.

 

De nya föreskrifterna planeras att träda i kraft hösten 2024