Besiktning

2023-05-04

Transportstyrelsen har inlett ett föreskriftsarbete om ändring av TSFS 2017:54 och TSFS 2017:55 med anledning av revidering av besiktningspaketet. Även ytterligare föreskrifter kan påverkas av dessa ändringar (exempelvis TSFS 2016:22 och TSFS 2010:78).

Bakgrunden till föreskriftsarbetet är att EU ska revidera tre rättsakter, 2014/45/EU, 2014/46/EU och 2014/47/EU, det så kallade besiktningspaketet. Dessa direktiv är införlivade i Sverige bland annat genom Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning (TSFS 2017:54) och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygande inspektion (TSFS 2017:55).

I dagsläget planeras externremiss under 2024, men tidplanen kan ändras i och med osäker omfattning av revideringen av EU-rättsakterna.