Tillsyn

Tillsyn handlar i huvudsak om att kontrollera att de som har fått ett tillstånd följer reglerna. Tillsyn är viktigt för att behålla och öka säkerheten och tryggheten i trafiken.

I tillsyn ingår allt från tillsyn av ett företags säkerhetskultur till inspektion av fartyg. Där ingår även bedömningar av att en organisation har egna system för att kontrollera att de följer de regler som finns. Vi utövar miljö- och säkerhetstillsyn, och vi granskar flyg- och järnvägsbolagens ekonomi för att se att de kan leva upp till sina åtaganden

Vi granskar också flyg- och järnvägsbolagens ekonomi för att se att de kan leva upp till sina åtaganden. 

Varje år genomför vi mellan 10 000 och 13 000 tillsynsaktiviteter. Brister som upptäcks måste åtgärdas, annars kan tillstånd dras in.

Fungerar den avreglerade marknaderna?

Flera områden på transportmarknaden är idag avreglerade – till exempel flyget, järnvägen och fordonsbesiktningen. Därför bevakar vi marknaden så att konkurrenssituationen är sund. I vissa fall följer vi även upp hur tillgängligheten utvecklas efter en avreglering.

Vi drar lärdom av olycksstatistik

Vi kan lära oss mycket av det som har gått fel. En stor och viktig del av tillsynsarbetet är därför att samla in och analysera statistik över olyckor och tillbud. Inom luft- och sjöfart går olycksstatistiken in i en internationell databas, som ger ett större och därmed bättre analysunderlag. Vi är också ansvariga för informationssystemet STRADA, som innehåller omfattande skadestatistik inom hela vägtransportsystemet. Data från våra tillsyner återfinns sedan i våra register.

Vi ska utföra mer tillsyn där riskerna är som störst

Transportstyrelsen ska utöva tillsyn där de största riskerna finns och där vi åstadkommer störst effekt. Tillsynen ska vara väl avvägd när det gäller effekterna av tillsynen i förhållande till kostnaden för samhället i stort. Vi ska tillvarata information, kunskap och erfarenheter från tillsynsverksamheten i vid mening för att utveckla hela myndighetsutövningen.

Vi ska tillämpa enhetliga definitioner, angreppssätt och principer för tillsyn mellan trafikslagen.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!