Allmänt om avgifter på vägtrafikområdet

Avgift baserad på tidsåtgång

En avgift som ska tas ut efter tidsåtgång debiteras genom löpande timtaxa.

Löpande avgift efter tidsåtgång Timtaxa
Avgift som ska tas ut efter tidsåtgång debiteras genom löpande timtaxa som betalas för varje påbörjad 30-minutersperiod.  1 400 kr

Årsavgift

Transportstyrelsen tar ut en årsavgift för kontroll och tillsyn i förskott för varje år eller del av år om tillsyn eller kontroll endast ska ske för en del av året.

Underlaget för avgiftsdebiteringen utgår från förhållandena vid debiteringstillfället. Förändringar som sker under året kan föranleda omprövning av debiteringen. I sådant fall beräknas avgiften för hela månader. Om skillnaden mellan den nya och den tidigare avgiften är lägre än 1 000 kronor sker ingen fakturering eller återbetalning. Återbetalning sker på begäran från den som är eller har varit skyldig att betala årsavgift. 

Avgifter som tas ut för fordon debiteras genom automatiserad behandling med stöd av uppgifter i vägtrafikregistret.

Betalning

Avgiften ska betalas efter debitering av Transportstyrelsen, om inget annat anges. Betalning ska ske till konto som myndigheten anvisar och senast den dag som anges på fakturan.

Betalningspåminnelse

Vid skriftlig betalningspåminnelse tas en avgift ut för administrativa kostnader.

Administrativa kostnader för påminnelse Avgift
Skriftlig betalningspåminnelse 50 kr

Dröjsmålsränta

Vid betalning efter förfallodagen tas dröjsmålsränta ut med gällande referensränta plus åtta procentenheter. Om det belopp som är förfallet till betalning understiger 4 000 kronor tas ingen dröjsmålsränta ut.

Undantag

Om det finns synnerliga skäl kan Transportstyrelen besluta att en avgift ska sättas ned eller helt utgå, eller i övrigt medge undantag från dessa föreskrifter.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!