Omställning till grönare luftfart inte problemfri

2022-06-16

Bilden visar konturen av ett flygplan i en skog. Mycket återstår för att flyget ska bli fossilfritt, visar en ny rapport från Transportstyrelsen. Foto: Adobe Stock

Tydlig politisk styrning, en fungerande marknad för biobränsle och premiering av gröna satsningar. Det är vad som krävs för att omställningen till grönare luftfart ska bli verklighet, menar svenska flygbolag i en färsk rapport av Transportstyrelsen.

I rapporten ”Ekonomiska möjligheter för svenska flygbolag att minska sina utsläpp” redovisas hur flygbranschen själv ser på den kommande omställningen. Den innehåller intervjuer med sex olika flygbolag och branschorganisationen Svenska flygbranschen.

– Alla är överens om att det bolag som inte har ett hållbarhetstänk i fokus inte heller har någon plats på den framtida marknaden. Men än återstår mycket arbete för att flyget ska bli fossilfritt, säger Erika Persson, utredare på avdelning Sjö- och luftfart på Transportstyrelsen.

Biobränslen och flygplansflottor

Det finns i princip tre olika sätt för aktörerna att minska utsläppen: öka användningen av biobränslen, byta ut flygplansflottorna eller operativa åtgärder, som till exempel bättre flygvägar. Medan det sistnämnda endast kan bidra till mindre energieffektiviseringar är det i stället de första två som har störst effekt. Av intervjuerna framkommer dock att flygbolagen upplever att deras möjlighet att själva påverka omställningen delvis är begränsad. Därför efterfrågar flera ytterligare en åtgärd för att minska utsläpp och det är styrmedel.

– Alla bolagen tar upp att det i dag saknas en marknad för biobränsle. Flera efterfrågar också ett helhetstänk med en tydlig politisk styrning för att flyget ska kunna utvecklas i en mer klimatvänlig riktning. Dessutom är samtliga överens om att det måste löna sig att satsa grönt, säger Malin Lokrantz, utredare på avdelning Sjö- och luftfart på Transportstyrelsen.

Hur flygbolagen i dag väljer att finansiera sina verksamheter skiljer sig åt stort, enligt rapporten. Men för att bolagen ska kunna ställa om till grönare luftfart krävs en fungerande ekonomi, vilket flera av dem inte har i dag. Detta mot bakgrund av pandemin och det osäkra omvärldsläget, slår rapporten fast.

Skillnader i luften och på sjön

Transportstyrelsen har även jämfört vilka möjligheter flygbolag och rederier har för att minska sina utsläpp. Resultatet presenteras i en egen rapport och på flera områden skiljer sig förutsättningarna åt.

Särskilt vid ny- och ombyggnation ser det olika ut på sjön och i luften. Medan flygplan massproduceras och har en annorlunda certifieringsprocess, har rederier större möjlighet att själva designa sina fartyg med olika tekniker.

När det gäller finansieringen går det också att finna skillnader. Medan det inom sjöfarten till exempel går att få hjälp av Svenska skeppshypotek med att finansiera lån vid fartygsbyggen, finns inget motsvarande inom luftfarten. Även möjligheterna att arbeta med operativa åtgärder skiljer sig åt. Rederier har större möjlighet att påverka körsätt och val av färdvägar jämfört med flygbolagen, som i stället styrs av flygtrafikledningen.


Till rapporten: Ekonomiska möjligheter för svenska flygbolag att minska sina utsläpp

Till jämförelsen: Grönare transporter – en jämförelse mellan flygbolags och rederiers möjligheter att minska sina utsläpp